Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina och återhämtningen i Europa på Ekofins möte den 12 juli 2022

Publicerad

När EU:s finansministrar möts i Bryssel den 12 juli står bland annat ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina, den ekonomiska återhämtningen i Europa, den europeiska planeringsterminen 2022 och Kroatiens införande av euron på dagordningen. Statssekreterare Elin Eliasson företräder Sverige vid mötet.

Elin Eliasson statssekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Elin Eliasson statssekreterare hos finansminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina

Rådet väntas ha en diskussion om ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina.

Regeringen står redo att vidta utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus vid behov, samt att verka för ett effektivt genomförande av dessa åtgärder. Regeringen konstaterar att de ekonomiska utsikterna är mycket osäkra och att det är viktigt att följa utvecklingen noga. Samtidigt anser regeringen att det är viktigt att medlemsstaterna bedriver en försiktig finanspolitik som säkerställer medelfristigt hållbara offentliga finanser. Regeringen konstaterar att det är upp till varje medlemsstat att besluta om finanspolitiska åtgärder. Regeringen anser vidare att EU bör bistå Ukraina med ekonomiskt stöd och välkomnar kommissionens meddelande från 18 maj 2022. Regeringen kan ställa sig bakom kommissionens förslag från den 1 juli 2022 om en första del av det totala planerade makrofinansiella stödet för att tillgodose de akuta likviditetsbehoven och är öppen för att diskutera lämpliga alternativ vad gäller det utestående förslaget.

Den ekonomiska återhämtningen i Europa

Rådet väntas få en sedvanlig uppdatering om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), vilken även kan inkludera en diskussion om RRF:s roll i genomförandet av REPowerEU-planen.

Regeringen välkomnar information om genomförandet av RRF och välkomnar på ett övergripande plan kommissionens förslag att RRF ska användas för genomförandet av REPowerEU. Regeringen kan stödja användningen av befintliga medel inom faciliteten för detta ändamål. Regeringen är dock kritisk till förslaget om försäljning av utsläppsrätter från marknadsstabilitetsreserven för att mobilisera ytterligare resurser till RRF och REPowerEU eftersom det undergräver EU:s utsläppshandelssystem och riskerar att öka EU:s koldioxidutsläpp.

Regeringen anser även att om det blir aktuellt med ytterligare medel för att finansiera REPowerEU-planen bör detta finansieras genom omprioritering av existerande EU-medel.

Den europeiska planeringsterminen 2022

Rådet väntas godkänna slutsatser om 2022 års fördjupade granskningar inom ramen för det makroekonomiska obalansförfarandet, vilket utgör en del av den europeiska planeringsterminen.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet på rådsslutsatser.

Kroatiens införande av euron

Rådet väntas anta tre rättsakter angående införandet av euron i Kroatien.

Regeringen kan ställa sig bakom bedömningen att Kroatien uppfyller villkoren för att införa euron och kan därmed ställa sig bakom kommissionens förslag till beslut om Kroatiens införande av euron den 1 januari 2023. Endast medlemsstater med euron som valuta har rösträtt om de två övriga rättsakterna.

 

Statssekreterare Elin Eliasson företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.