Artikel från Socialdepartementet

Samarbete om cancerforskning med USA ska förnyas

Publicerad

Sverige har sedan 2016 ett bilateralt samarbetsavtal med USA om cancerforskning. Vid socialminister Lena Hallengrens besök i Washington DC den 1 juni bekräftade parterna sin önskan att fördjupa samarbetet med ett förlängt avtal.

Socialminister Lena Hallengren står framför en amerikansk flagga.
Den första veckan i juni 2022 besökte socialminister Lena Hallengren USA. Under ministern besök hölls bland annat ett möte med amerikanska myndigheter om ett samarbetsavtal om cancerforskning. Foto: Elin Aarflot/Regeringskansliet

Socialminister Lena Hallengren besökte USA den första veckan i juni, och hade ett antal möten med amerikanska och internationella beslutsfattare. Bland annat mötte ministern Vita Husets cancersamordnare Gabrielle Carnival, samt representanter för National Cancer Institute och USA:s utrikesdepartement. I USA har cancerfrågan fått förnyad uppmärksamhet genom president Bidens återupptagande av programmet Cancer Moonshot, som bland annat syftar till att minska dödligheten i cancer.

– Svensk cancervård och forskning är internationellt framstående, särskilt vad gäller att motverka bröstcancer och prostatacancer. Ett fortsatt samarbete med USA är viktigt för att bidra till den globala kampen mot cancer, säger socialminister Lena Hallengren.

I det avtal som slöts 2016 beskrivs det övergripande ramverket för att stödja och bedriva forskning med hög kvalitet samt delning av data för att forska på förebyggande, underlätta tidig upptäckt och behandling av cancer. Genom avtalet har fler samarbeten mellan forskningsinstitutioner och lärosäten förstärkts och Sverige har fått fler och närmare kontakter med USA inom detta område.

Sveriges och USA:s cancerstrategier har i många fall överlappande målsättningar och är därmed en bra grund för vidare samarbete. Det fortsatta samarbetet med USA blir värdefullt inom flera områden. Förutom att det anknyter till den svenska cancerstrategin från 2009 anknyter det också till EU:s program för att förebygga och vårda cancer. USA är också ett prioriterad land inom regeringens life science-arbete, och det pågår ett omfattande samarbete mellan forskare och experter från Sverige och USA.

– Forskning och vård går hand i hand. Den svenska cancerstrategin är en hörnsten i arbetet att utveckla cancervården i Sverige. Med fler aktörer och fler insatser, både nationellt och internationellt, blir arbetet mot cancer starkare, säger socialminister Lena Hallengren.

Nu fortsätter arbetet med att identifiera fler samarbetsområden inom cancerforskning, förebyggande arbete och cancervård som kan fördjupas i det förnyade avtalet.

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin antogs 2009 och har varit ett viktigt verktyg för cancervården i Sverige, både nationellt, regionalt och lokalt. Samtidigt som strategin antogs beslutades också om inrättandet av sex regionala cancercentrum (RCC). RCC har till uppgift att leda det regionala arbetet med att genomföra de förändringar inom cancervården som krävs för att den nationella cancerstrategins mål ska kunna uppnås. Regionalt Cancercentrum (RCC) arbetar utifrån strategin tillsammans med regionerna för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård.

Det finns fem övergripande mål för den nationella cancerstrategin:

  • Minska risken för insjuknande i cancer.
  • Förbättra kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv.
  • Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos.
  • Minska regionala skillnader i överlevnadstid.
  • Minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.