Regeringen avser låta medel för lärarlönelyftet bli kvar

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att lärarlönelyftet skulle flyttas till likvärdighetsbidraget för att minska den administrativa bördan för huvudmän. Regeringens avsikt är att låta medlen ligga kvar i lärarlönelyftet tills en översyn gjorts av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet.

– Det är viktigt att de riktade statsbidrag som finns inom skolområdet fyller sin funktion på bästa sätt samtidigt som huvudmännen inte drunknar i administration. Regeringen ser vikten av att lärare får ta del av de statsbidrag som har beslutats för att höja lärarnas löner. Ska fler elever lära sig mer behövs fler utbildade lärare i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att lärarlönelyftet skulle flyttas till likvärdighetsbidraget, som är ett annat statsbidrag inom skolområdet. Syftet var att minska huvudmännens administrativa börda och minska andelen riktade statsbidrag. Det har uttryckts oro över den föreslagna flytten av medel, och regeringen har lyssnat till den. Regeringen har de senaste veckorna fört samtal med representanter för bland annat fackförbund, huvudmän, skolmyndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner.

Regeringen kommer nu att göra en översyn av strukturen för de olika anslagen och statsbidragen som ingår i dem. Därför är regeringens avsikt att låta medel för lärarlönelyftet ligga kvar som tidigare för det kommande läsåret 2023/2024.

Regeringen avser att återkomma med förslag på hur konstruktionen av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag på skolområdet bör se ut för att bidragen på bästa sätt ska nå sina syften.