Artikel från Näringsdepartementet

På EU-möte: Livsmedelsförsörjningen efter Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 24 maj står prisutvecklingen på och tillgången till livsmedel i fokus. Efter en uppdatering från EU-kommissionen ska ministrarna diskutera läget och möjliga vägar framåt. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 24 maj. Situationen på jordbruksmarknaderna i och utanför EU i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina står på dagordningen för mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands invasion av Ukraina

På mötet ska EU-kommissionen rapportera om marknadsläget för jordbruksprodukter.

Både Ryssland och Ukraina är betydelsefulla exportörer av livsmedel och det gäller i synnerhet spannmål och oljeväxter. Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp priserna på livsmedel och på jordbrukets insatsvaror, såsom bränsle, foder och gödsel. Det snabbt ökande kostnadsläget pressar lönsamheten i jordbruket och skapar oro på marknaderna och oro för otrygg livsmedelsförsörjning. Enligt den så kallade hungerraporten Gobal Report on Food Crises, GRFC 2022, ökade antalet människor med otrygg livsmedelsförsörjning från 155 till 193 miljoner från 2020 till 2021. Av dessa lever cirka 40 miljoner människor på randen till svält. Marknadsläget förväntas öka den globala hungern ytterligare i år.

EU-kommissionen har under våren genomfört flera åtgärder för att stärka livsmedelssektorn bland annat genom ekonomiskt stöd. 

Regeringen är positiv till de krisåtgärder som har vidtagits liksom till ytterligare väl avvägda åtgärder. Regeringen anser dock att det är viktigt att ta ställning till åtgärderna från fall till fall eftersom marknadsorienteringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik generellt sätt visat sig vara viktig för att trygga livsmedelsförsörjningen. I solidaritet med Ukraina är det viktigt att identifiera vad som behöver göras för att säkra livsmedelsförsörjningen i landet liksom att följa situationen i utvecklingsländer.

Bekämpning av fågelinfluensa

På mötet kommer Frankrikes ordförandeskap lägga fram ett förslag till rådslutsatser om vaccinering mot fågelinfluensa. Utbrotten i Europa har fått stora konsekvenser för ekonomi och livsmedelsproduktion. Därför vill ordförandeskapet undersöka vilka möjligheter som står till buds för att bekämpa sjukdomen.

Övervakning och säkerhetsåtgärder är centrala delar i kampen mot fågelinfluensa och att vaccination kan vara ett komplement för att minska risken för smittspridning samt minska antalet djur som behöver avlivas i förebyggande syfte. Det finns ännu risker och osäkerheter med vaccinering och därmed ett fortsatt behov av vetenskapligt underlag. Förslaget till slutsatser lyfter behovet av kostnads-nyttoanalys för vaccinering och strategier för vaccination, liksom behovet av säkra och effektiva vaccin och att en handlingsplan för det fortsatta arbetet tas fram.

Regeringen står bakom slutsatserna.

WTO:s tolfte ministerkonferens i juni

EU-kommissionen ska informera om WTO:s pågående jordbruksförhandlingar. De handlar bland annat om begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning i utvecklingsländer, marknadstillträde och en särskild skyddsmekanism för utvecklingsländer. I dagsläget har de höga livsmedelspriserna satt fokus på livsmedelsförsörjningen men medlemmarna har olika syn på vilka åtgärder som bidrar till att trygga försörjningen.

EU hoppas på framgångar i frågan om ökad transparens och på beslut om undantag från exportrestriktioner för World Food Programmes inköp av livsmedel.

Det multilaterala samarbetet inom WTO är prioriterat för regeringen. Regeringen stödjer EU-kommissionens arbete för att föra den multilaterala handelsagendan inklusive jordbruksförhandlingarna framåt. Regeringens anser att snedvridningar av handeln på världsmarknaden för jordbruksprodukter bör begränsas.

Därutöver ska ministrarna få möjlighet att lägga fram synpunkter på ett papper från några medlemsländer om att ta fram en lista för vilka djur som är tillåtna att hålla som sällskapsdjur. Flera länder har redan en lista för djur som inte är tillåtna som sällskapsdjur. Sverige har sedan tidigare en lagstiftning mot att hålla viltfångande djur som sällskapsdjur.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för Agrifish 24 maj

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske, Agrifish, 24 maj

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.