Artikel från Näringsdepartementet

Livsmedelsförsörjningen efter Rysslands invasion av Ukraina på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möttes i Bryssel den 24 maj stod ökande priser på och tillgången till livsmedel i fokus. Ministrarna fick en lägesuppdatering från EU-kommissionen och diskuterade sedan situationen och möjliga vägar framåt. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företrädde Sverige.

Läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands invasion av Ukraina

Ukraina är en betydelsefull exportör av livsmedel och i synnerhet av spannmål och oljeväxter. Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp priserna på livsmedel och på jordbrukets insatsvaror, såsom bränsle, foder och gödsel. Det snabbt ökande kostnadsläget pressar lönsamheten i jordbruket och skapar oro på marknaderna och oro för otrygg livsmedelsförsörjning. Situationen försvåras ytterligare av torka på flera platser i världen.

Ministrarna fick en uppdatering från EU-kommissionen om marknadsläget för jordbruksprodukter och om insatserna för att motverka invasionens negativa effekter på livsmedelssektorn. Insatserna handlar både om att upprätta transportkorridorer på land för att kompensera för Rysslands blockad av ukrainska hamnar och om att trygga livsmedelsproduktionen i EU genom ekonomiskt stöd och undantag från vissa regler.  

EU-kommissionen samarbetar med bland annat med privata och offentliga aktörer inom transportsektorn i EU och Ukraina och med finansiella institutioner för att få ut ukrainska jordbruksprodukter på världsmarknaden.

EU-kommissionens stöd till jordbruket fokuserar på att klara de snabbt ökande kostnaderna för jordbrukets insatsvaror för att trygga produktionen och därigenom också dämpa priserna som konsumenterna betalar för livsmedel.

Ministrarna välkomnade insatserna och konstaterade att EU tack vare sin gemensamma jordbrukspolitik står väl rustat i sin livsmedelsförsörjning.

Bekämpning av fågelinfluensa

Ministrarna antog ett förslag från Frankrikes ordförandeskap om att stärka arbetet mot fågelinfluensa. Utbrotten i Europa har fått stora konsekvenser för ekonomi och livsmedelsproduktion. Slutsatserna lyfter potentiella möjligheter för att bekämpa sjukdomen såsom kostnads-nyttoanalys för vaccinering och strategier för vaccination, behovet av säkra och effektiva vaccin och en handlingsplan. Här ingår också mer forskning samt åtgärder för bättre övervakning och säkerhet.

WTO:s ministerkonferens i juni

Ministrarna fick också möjlighet att lägga fram synpunkter på EU-kommissionens förberedelser inför ett ministermöte i WTO:s om jordbruk. Där kommer bland annat begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning i utvecklingsländer, marknadstillträde och en särskild skyddsmekanism för utvecklingsländer att tas upp. På WTO-mötet hoppas EU på framgångar i frågan om ökad transparens och på beslut om undantag från exportrestriktioner för World Food Programmes inköp av livsmedel.

Därutöver fick ministrarna möjlighet att lägga fram synpunkter på ett papper från några medlemsländer om att ta fram en lista för vilka djur som är tillåtna att ha som sällskapsdjur. Flera länder har redan en lista för djur som inte är tillåtna som sällskapsdjur. Sverige har sedan tidigare en lagstiftning mot att hålla viltfångande djur som sällskapsdjur.

Mer om mötet i Agrifish-rådet 24 maj

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.