Artikel från Finansdepartementet

EU:s finansministrar samlades i Luxemburg för diskussion om ytterligare sanktioner mot Ryssland

Publicerad

När EU-ländernas finansministrar träffades den 5 april i Luxemburg stod bland annat sanktioner mot Ryssland, en global minimiskatt för multinationella företag samt förberedelser inför G20-mötet samt IMF:s vårmöte i fokus. Slutsatser antogs om strategisk autonomi på det finansiella området. Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Direktiv om införande av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i unionen

Rådet diskuterade en allmän riktlinje om ordförandeskapets kompromissförslag om kommissionens direktivförslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Syftet med kommissionens förslag om en global minimibeskattning är att implementera OECD:s modellregler inom EU. Rådet kunde inte nå enighet om förslaget vid mötet.

Ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina

Rådet hade en diskussion om ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina.

EU har vidtagit ett flertal restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina och regeringen står redo att vidta utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus vid behov, samt att verka för ett effektivt genomförande av dessa åtgärder.

- Sverige anser att Europa bör gå vidare med ytterligare sanktioner och vi är beredda att lyssna på olika möjliga vägar framåt. Viktigt att inse att de redan införda sanktionerna kommer att få ökad effekt över tid, men det finns utrymme att göra mer och vi borde göra mer, sade finansminister Mikael Damberg i samband med mötet.

Regeringen anser att EU bör verka för att ge ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina. Regeringen anser även att eventuella stödåtgärder på EU-nivå bör finansieras genom omprioritering av medel som redan finns i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och inte genom exempelvis ytterligare gemensam upplåning.

Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s vårmöte: EU:s mandat för G20; uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)

Rådet förberedde mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt mötet i IMFC den 20–21 april.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet och EU:s gemensamma uttalande inför IMFC-mötet.

Europeisk finansiell arkitektur för utveckling

Rådet diskuterade det pågående arbetet med att förbättra den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Kommissionen har presenterat en färdplan i detta syfte.

Regeringens välkomnar att arbetet med att förbättra den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering fortsätter i syfte att stärka utvecklingseffekten för det globala multilaterala systemet med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

Regeringen ser positivt på att kommissionen har ett ambitiöst anslag med många konkreta åtgärdsförslag i sin färdplan. Regeringen håller inte med kommissionen om att det finns behov av en exportkreditfacilitet på EU-nivå.

EU:s strategiska autonomi på det ekonomiska och finansiella området

Slutsatser om EU:s ekonomiska och finansiella strategiska oberoende kunde antas.

Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster

EU:s medlemsstater ska anpassa sin nationella lagstiftning efter de direktiv och förordningar som tas fram på finansmarknadsområdet. Rådet fick en lägesuppdatering om medlemsstaternas genomförande av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet.

Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige.

Producerat av EU-representationen.