Den ryska invasionens påverkan på svenska företag och utrikeshandeln

Publicerad

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande sanktioner, stärker nu regeringen beredskapen för svenskt näringsliv och utrikeshandel genom tät dialog med berörda aktörer. De ekonomiska effekterna för Sverige är i dagsläget begränsade, men de ökade energi- och oljepriserna, samt den turbulenta kapitalmarknaden, kan komma att förvärras. För världsekonomin kan konsekvenserna bli mycket stora och allvarliga, därför följer regeringen utvecklingen noga med beredskap att agera beroende på händelseutvecklingen.

Den ryska invasionen är den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet. Det har visat sig genom reaktioner på de finansiella marknaderna och genom att råvaror som olja och gas, har stigit i pris, vilket påverkar svensk ekonomi. De berörda svenska myndigheterna arbetar för fullt med att stötta svenska företag genom att samla information om hur sanktionerna mot Ryssland kan påverka dessa företag så att de kan få hjälp med att navigera och göra strategiska bedömningar i detta mycket komplexa läge.

– Vi behöver ha beredskap för de såväl korta som de långsiktiga effekterna av den utveckling vi ser idag. Sverige har mycket starka offentliga finanser och därmed goda möjligheter att agera om och när det krävs – beroende på hur situationen utvecklar sig. Jag vill betona att regeringen starkt uppskattar det arbete och de stora ansträngningar som företag med närvaro i Ukraina gör för sin personal på plats. Jag är stolt över att ingå i en regering som tillsammans med EU och en mängd andra länder står upp för demokratin och varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Som ett led i arbetet med att stärka Sveriges beredskap upprättar regeringen nu en tätare dialog med näringslivet, fackföreningarna och de berörda myndigheterna för att få en samlad bild av läget.

– Vi hoppas på ett snabbt slut och tillbakadragande, men måste förbereda oss på en utdragen konflikt som kommer pröva oss som land och medborgare, och som kommer att pröva vårt näringsliv. Vi kan ännu inte överblicka krisens effekter. Därför ser regeringen, och jag som handelsminister, att dialog med näringslivet, fackföreningar och andra länder är avgörande – vi utbyter information, kraftsamlar och drar åt samma håll. Tillsammans står vi starkare, säger utrikeshandelsministern och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg

Sveriges handelsutbyte med Ukraina

Ett 90-tal svenska företag är verksamma i Ukraina och drabbas nu mycket hårt av kriget. Till följd av invasionen ligger många av verksamheterna nere. Regeringen följer utvecklingen noga och har löpande direktkontakt med svenska företag med verksamhet i Ukraina.

Sveriges handel med Ukraina är begränsad och uppgår till mindre än en procent av export och import för Sverige. Nuvarande bedömning är att störningar inte kommer att få någon betydande effekt på samhällsnivå, men enskilda företag kan dock komma att drabbas med begränsningar i insatsvaror eller minskad försäljning. Generellt bedöms svensk industri komma att påverkas mer indirekt än direkt, det vill säga värdekedjor via andra länder.

Sveriges handelsutbyte med Ryssland

Ryssland är inte längre en aktiv handelspartner till Sverige eller till EU. Hittills har fyra massiva sanktionspaket mot Ryssland införts från EU och Sveriges samarbetspartners. 500 svenska företag är aktiva i Ryssland, varav ett 20-tal storföretag och 13 400 anställda i svenska koncerner i landet (siffra från 2019).

Handeln med Ryssland har stått för 1,3 procent av den svenska exporten. Även Sveriges beroende av rysk import är låg, där en av förklaringen ligger i att Sveriges energikällor till stor del är inhemska. Sverige har även EU:s lägsta beroende av naturgas och därmed av rysk energiimport. Men svenska företag och konsumenter kan ändå påverkas av ökade energipriser och andra indirekta handelseffekter.

Vad gäller företagens behov av att hitta nya leverantörsvägar och handelspartners kan regeringen bistå genom Business Sweden och de svenska myndigheterna. Business Sweden riktar nu om sin verksamhet till att stötta svenska företag att lämna Ryssland. Även Nordiska Ministerrådet har fattat beslut att frysa allt samarbete med Ryssland och Belarus.

Nytt uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Regeringen ger nu i uppdrag åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. Syftet är att ge en tydlig bild av ryska ekonomiska intressen i Sverige. Det kan bidra till en bättre efterlevnad av sanktionssystemet, att rättsvårdande myndigheter kan få information för vidare åtgärder, samt att de företag som berörs uppmärksammas på sanktionerna.

Vid frågor till näringsministern

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Vid frågor till handelsutrikesministern och minister med ansvar för nordiska frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.