Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Publicerad

Regeringen fattade den 10 februari beslut om att ge i uppdrag till Försvarsmakten att redovisa vilka åtgärder myndigheten skulle kunna vidta för att tidigarelägga planerad verksamhet för att under 2022 stärka myndighetens operativa förmåga.

Regeringen fattade samma dag även beslut om att ge Försvarets materielverk i uppdrag att inkomma med förslag till åtgärder som skulle kunna genomföras under 2022 för att öka stödet till Försvarsmakten och bidra till att den operativa förmågan stärks utifrån det förändrade omvärldsläget.

De båda regeringsbesluten finns i sin helhet att tillgå här: 

Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa åtgärder för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga beslut.pdf

Uppdrag till Försvarets materielverk att redovisa åtgärder med hänsyn till det förändrade omvärldsläget.pdf