Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Publicerad

Regeringen stärker inriktningen på cirkulär och fossilfri offentlig upphandling med en budgetsatsning och ett särskilt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen. Genom att arbeta för att göra den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri kan vi öka takten i den gröna omställningen.

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi. Genom ökad kunskap, strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan takten ökas i den cirkulära omställningen av Sverige.

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. Därmed kan den offentliga upphandlingen bidra till klimatomställningen genom att behoven i ökad utsträckning tillgodoses med giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen och strategin för cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ska bland annat utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster. Inledningsvis ska arbetet främst fokusera på de mest prioriterade produkt- och materialströmmarna i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Myndigheten ska också ta fram och successivt skärpa kriterier för upphandling som leder till nollutsläpp från arbetsmaskiner och tunga vägtransporter, samt en vägledning som underlättar upphandling som leder till elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner.

– Nu förstärks det viktiga arbetet med den gröna omställningen genom att regeringen satsar på att den offentliga upphandlingen ska vara cirkulär, giftfri och fossilfri, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Satsningen omfattar 15 miljoner kronor 2022 och ska möjliggöra att Upphandlingsmyndigheten kan stärka sitt befintliga stöd men också för att på lång sikt vidareutveckla och fördjupa ytterligare generell och avancerad vägledning inom alla delar av inköp och upphandling, samt för att genomföra insatser avseende spridning och kommunikation.

– Upphandlingsmyndigheten har en central roll i den gröna omställningen genom att vägleda kommuner, regioner, företag och andra aktörer mer konkret i upphandlingen. Det är glädjande att den här långsiktiga satsningen kommer till stånd för att stärka myndighetens viktiga arbete, säger civilminister Ida Karkiainen.

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Cirkulär ekonomi kan också gynna ekonomi och social hållbarhet. Det är ofta ekonomiskt fördelaktigt för en organisation att arbeta mer med cirkulära lösningar. Cirkulär ekonomi grundar sig på resursbesparingar och kan minska en organisations kostnader för inköp, bidra till längre livslängd och fler användningsområden för olika produkter.

Genom cirkulära affärsmodeller läggs också grunden för en hållbar konkurrenskraft över tid och en ekonomiskt hållbar utveckling.