Frågor och svar elpriskompensation

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår nu en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars månad. Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige.

Rysslands invasion av Ukraina driver ytterligare upp priserna på gas och i förlängningen svenska elpriser i södra och mellersta Sverige till fortsatt höga nivåer.

Regeringen föreslår därför för mars månad en modifierad förlängd  elpriskompensation. Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. 

Taket för stödet kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden. Reformen kommer att träffa ca 2 miljoner hushåll i södra Sverige och beräknas kosta drygt 800 miljoner kronor, exklusive kostnaden för elnätsbolgen.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gällde hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden var utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Frågor och svar elpriskompensation för mars månad

Regeringen beslutade den 2 juni 2022 om en extraändringsbudget som bland innehåller ett förslag om att skjuta till ytterligare 550 miljoner kronor till anslaget för elpriskompensationen. Planeringen är att riksdagen ska besluta om förslaget den 21 juni 2022 och därefter kommer Kammarkollegiet att få del av det nya anslaget. Kammarkollegiet kan därefter, i slutet av juni månad, återuppta utbetalningarna av elpriskompensationen till elnätsföretagen.

Svaret uppdaterades 2 juni 2022. 

 

Kompensationen för mars månad avser hushåll i elområdena 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. Läs mer: nätområden.se

Stödet är utformat som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

Förbrukning månad (kWh) Stöd månad (kr)
400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
2000 och över 1000

 

De första elnätsbolagen kommer att betala ut vinterns elpriskompensation under april månad. Exakt när du får din ersättning och på vilket sätt beror på vilket modell för återbetalning ditt elnätsbolag har.

När den förlängda elpris-kompensationen kan betalas ut får vi återkomma till efter dialog med elnätsbolagen. Precis som den ursprungliga elpriskompensationen så innebär detta ett frivilligt åtagande från elnätsbolagen. Nu har vi ett upparbetat system för detta så planeringen är att det inte ska bli någon större lucka mellan utbetalningarna till de hushåll som omfattas av elpriskompensationen.

De höga elpriserna, till följd av Rysslands invasion av Ukraina, har drabbat främst södra och mellersta Sverige. Därför går också stödet till elprisområde tre och fyra, så att vi hjälper de hushåll som har hög elkostnad. I norra Sverige har priserna tvärtom varit låga den senaste tiden och regeringen ser därför inte något behov av att även dessa hushåll ska få del av elpriskompensationen i mars månad.

Hushållen ska haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad och vara belägna i södra eller mellersta Sverige för att få del av stödet.

Vidare måste hushållet ha ett avtal med ett elnätsbolag för att kunna få del av stödet. Har man inte ett avtal med ett elnätsbolag, t.ex. man bor i en bostadsrätt och bostadsrätten i stället har ett avtal med elnätsbolaget, får man inte del av kompensationen.

De höga elpriserna påverkar naturligtvis både hushåll och företag. Däremot ska man komma ihåg att momsen på el generellt inte är någon kostnad för företagen, och hela elkostnaden är avdragsgill i näringsverksamheten.

Vissa företag, till exempel tillverkningsindustrin, jordbruket och datorhallar, betalar en lägre skatt (0,6 öre/kWh) på elen. Elkostnader ingår också i de kostnader som man i vissa fall kan få ersättning för inom ramen för omställningsstödet.

Frågor och svar elpriskompensation december 2021 samt januari och februari 2022

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige. 

Det främsta skälet är att regeringen snabbt vill få ett system på plats som är enkelt för berörda aktörer att administrera, och som i slutändan leder till att hushållen snabbare kan få del av ersättningen. En lösning som bygger på kostnaden skulle ta längre tid att få plats och vara svårare att administrera. En kompensation som bygger på elförbrukning kommer i många fall också träffa de som har en hög kostnad för elen.

December 2021, januari 2022 och februari 2022.

Cirka 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller både de med högre och lägre förbrukning, från 700 kWh per månad till 2000 kWh per månad.

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

De hushåll som har drabbats av höga elräkningar under vintermånaderna ska få stöd. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på var i landet man bor, eller om man bor i lägenhet, villa eller radhus.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka om elpriskompensationen för sina kunder hos Kammarkollegiet. Därefter kommer Kammarkollegiet att betala ut medlen till elnätsbolagen, för fortsatt vidareutbetalning till hushållen. Ett flertal elnätsbolag planerar att påbörja sina utbetalningar på fakturor som skickas ut till hushållen i april månad.

Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dock dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels med vilka intervall kunden får sina räkningar, t.ex. månadsvist eller kvartalsvist.

Det finns omkring 160 elnätsbolag, deras befintliga system för att återbetala pengar ser olika ut. Att gå via elnätsföretagens befintliga system sker i syfte att minska administrationen för elnätsföretagen så att stödet så snart som möjligt ska betalas ut till de berörda hushållen.

Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja längre än om kunden har månadsvis fakturering.

Nej, du behöver inte ansöka om pengarna, utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag, antingen genom en utbetalning eller kreditering på fakturan.

Elnätsbolaget väljer hur pengarna når hushållen. Det kan ske antingen genom att göra en utbetalning till kunden eller att kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär.

Det är alltså elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Som kund kan du således inte välja hur stödet utbetalas.

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad.

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning.

Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet.

Ersättning betalas ut för förbrukning under december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Ja, om du har haft en hög elförbrukning. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på om man bor i lägenhet, villa eller radhus. Du ska ha haft en elförbrukning över 700 kWh och därigenom en hög elräkning för att få ta del av elpriskompensationen.

Ja. Det är de hushåll med högst elförbrukning som kompenseras. Även hushåll i norra Sverige har fått högre elräkningar.

Stödet riktas till de hushåll som har högst elförbrukning. Även hushåll i norra Sverige har fått högre elräkningar, även om priserna har varit betydligt lägre i prisområde 1 och 2 än övriga Sverige.

Hushållen i Norrland står för en mindre del av de totala kostnaderna, cirka 20 procent, och det vore konstigt att lämna en stor del av landet utanför när vi gör en sådan här stor reform.

De som har fastprisavtal har en slags försäkring. De har betalat mer varje månad under en längre tid för att försäkra sig mot oväntade höjningar och dessutom har priserna på nya fastprisavtal nu gått upp. Även den som sprider ut kostnaden för det här över längre tid ska ha rätt till ersättning.

Elnätsbolagen måste betala ut elpriskompensationen till hushållen senast under 2022. De flesta hushållen bör dock ha fått del av kompensationen senast under sommaren 2022.

Hushållen ska haft en förbrukning om minst 700 kWh per månad under någon av månaderna december 2021–februari 2022 för att få del av stödet. Vidare måste hushållet ha ett avtal med ett elnätsbolag för att kunna få del av stödet. Har man inte ett avtal med ett elnätsbolag, t.ex. man bor i en bostadsrätt och bostadsrätten i stället har ett avtal med elnätsbolaget, får man inte del av kompensationen.

Regeringen har med denna reform önskat att ge kompensation till hushållen för de exceptionellt höga elpriserna under vintern. För att hushållen snabbt ska få del av kompensationen har regeringen valt en lösning som innebära att elnätsbolagen betalar ut kompensationen till hushållen. En annan lösning skulle innebära att kompensationen skulle bli försenad med minst flera månader.

För att elnätsföretagen ska kunna betala ut stödet krävs att hushållet är kund hos elnätsföretagen så att elnätsföretaget har mätvärden för kundens förbrukning under månaderna december 2021–februari 2022 och uppgifterna om vem som ska få del av kompensationen. Har man inte ett avtal med ett elnätsbolag, t.ex. man bor i en bostadsrätt och bostadsrätten i stället har ett avtal med elnätsbolaget, får man inte del av kompensationen.

Hushållen får elpriskompensation för förbrukning i fritidshus förutsatt att man uppfyller övriga krav för att få del av kompensationen, dvs har ett avtal med ett elnätsföretag och en förbrukning om minst 700 kWh.

Elpriskompensationen gäller endast för el. Det är de exceptionellt höga elpriserna under denna vinter som påverkat hushållens situation och regeringen har med denna kompensation beslutat om att lindra effekterna för hushållen för just detta.

Om ett hushåll har flyttat från sin bostad innan stödet har betalats ut får elnätsbolaget välja om kompensationen ska betalas ut till hushållet som flyttar ut från bostaden eller till hushållet som flyttar in i bostaden. Skälet för detta är att det kan vara svårt för elnätsbolaget att ha uppdaterade kontaktuppgifter för det hushåll som har flyttat ut.

Vid flytt kan man därför kontakta sitt elnätsbolag för att få information om hur elnätsbolaget kommer att hantera kompensationen vid en flytt.