Artikel från Justitiedepartementet

Nordiska ministrar och tjänstemän samarbetar nära i beredskapsfrågor

Publicerad

De ansvariga ministrarna för beredskapsfrågor eller deras suppleanter från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland möttes idag på distans inom det så kallade Hagasamarbetet. Mötet avslutar det finska Hagaordförandeskapet under år 2021.

Hagasamarbetet mellan Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland är ett politiskt samarbete, som påbörjades 2009, med syfte att främja nordiskt samarbete kring beredskapsfrågor. Samarbetet är uppkallat efter Haga slott i Sverige där samarbetet startade.

Åtgärder efter lärdomar av covid-19 behandlas under de kommande åren

Under det finska ordförandeskapet har länderna fört vidare det nordiska samarbetet gällande skogs- och naturbränder, händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE) och nödkommunikation.

Under året intensifierades samarbetet med berörda myndigheter och förberedelser gjordes för kommande utvecklingsmål. Under de kommande åren planeras att se över åtgärder efter lärdomar av covid-19, hantering av händelser på grund av klimatförändringar och värdlandsstöd.

Det nordiska civil-militära samarbetet har under året förstärkts och ett gemensamt möte mellan Haga och Nordefco (nordiskt försvarssamarbete) ägde rum i oktober i Helsingfors.

Under dagens möte enades mötesdeltagarna om att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom beredskapsområdet under det isländska ordförandeskapet 2022.