Artikel från Finansdepartementet

Genomförande av riksdagsbesluten om statens budget för 2022

Publicerad

Efter att riksdagen antagit Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas justering av regeringens budgetproposition för 2022 har riksdagen tagit ställning till anslagen inom de 27 utgiftsområdena. Riksdagsbehandlingen av statens budget för 2022 är därmed klar.

Beslut om ramar för statens utgifter 2022

Den 24 november 2021 tog riksdagen det första beslutet om statens budget för 2022, det så kallade rambeslutet. Beslutet omfattade utgiftsramar för utgiftsområden, beräkning av inkomster samt lagar på skatte- och avgiftsområdet.

I riksdagens rambeslut antogs Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till justeringar vilket innebar förändringar i förhållande till regeringens budgetförslag. Dessa förändringar finns beskrivna i finansutskottets betänkande om rambeslutet.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1

Beslut om fördelning av medel inom ramarna

Riksdagen har nu också beslutat om hur medlen inom varje utgiftsområde ska fördelas. Besluten om anslagsfördelning innebär förändringar i förhållande till regeringens hela budgetförslag.

Baserat på riksdagens beslut utfärdar regeringen regleringsbrev. Genom regleringsbreven fördelas de av riksdagen anvisade medlen på verksamheter och myndigheter.

Innehållet i budgeten

Utgifterna i statens budget uppgår till 1 136,7 miljarder kronor 2022, vilket är 1,1 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen, samtidigt är inkomsterna i statens budget ca 1,5 miljarder kronor lägre än i regeringens förslag.

Större delen av statens budget bygger på den proposition som regeringen lämnade till riksdagen den 20 september 2021. Bland annat rör detta åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare; fler människor ska komma i arbete genom fler utbildningsplatser och praktikplatser samt en satsning på utbyggda matchningstjänster; välfärden ska stärkas bland annat genom att inkomsttaket höjs i sjukpenningen och att försäkringsskyddet för behovsanställda stärks; tryggheten ska öka genom bland annat ytterligare medel till Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket och åtgärder för att stoppa bidragsfusk.

Vidare innebär  den av riksdagen beslutade budgeten att  bland annat grundavdraget för personer över 65 år och jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare höjs, att avdragsrätten för gåvor utökas, och reglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas. Riksdagen har därtill också givit regeringen ett tillkännagivande om att återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022. Anslaget för några av myndigheterna inom rättsväsendet, bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården höjs.

Förändrade inkomster efter riksdagens beslut om statens budget för 2022 (excel)

Förändrade utgifter efter riksdagens beslut om statens budget för 2022 (excel)

Riksdagens beslutade budget för 2022