Artikel från Finansdepartementet

Slutförhandling av EU:s budget för 2022

Publicerad

När EU-ländernas finansministrar möts i Ekofinrådet den 12 november ska EU:s budget för 2022 fastställas. Slutförhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med mötet.

Max Elger
Statssekreterare Max Elger företräder Sverige när den slutgiltiga nivån för EU:s årsbudget 2022 förhandlas den 11 november. Foto: Sveriges EU-representation

Positioner inför förhandlingarna om EU:s budget 2022

EU-kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2022 innebär totala utgifter på 167,8 miljarder euro i åtaganden och 169,4 miljarder euro i betalningar. Detta skulle innebära att utgifterna ökar med mellan 1,3 och 1,7 procent jämfört med 2021 beroende på resultaten av förhandlingar om ändringsbudgetar.

Medlemsstaterna har i ministerrådet bedömt att de föreslagna utgiftsnivåerna är för höga. Ekofinrådet föreslår att åtagandena minskar med 1,4 miljarder euro och att betalningarna minskar med 0,7 miljarder euro.

Europaparlamentet menar att utgiftsnivån för EU-budgeten bör vara högre än de nivåer som både Ekofin och EU-kommissionen föreslår. Europaparlamentets position innebär att åtagandena för 2022 ökar med 2,8 miljarder euro och betalningarna med 1,8 miljarder euro jämfört med EU-kommissionens förslag.

Under slutförhandlingen kommer Ekofinrådet och Europaparlamentet försöka enas om en gemensam position. I det fall ingen överenskommelse nås kommer EU-kommissionen att behöva lägga fram ett nytt förslag.

Regeringens ståndpunkter

Regeringen förespråkar en effektiv och återhållsam EU-budget med inriktning på aktuella EU-prioriteringar och som ger ett tydligt europeiskt mervärde.

I förhandlingarna driver regeringen en linje som syftar till minskade utgiftsnivåer och till realistiska betalningsnivåer. Regeringen verkar för en effektiv användning av EU:s medel med förbättrade resultat.
Regeringen värnar om budgetdisciplin och god ekonomisk förvaltning och för en återhållsam medlemsavgift till EU. Därför är regeringen kritisk till Europaparlamentets förslag.

Regeringen anser därtill att det måste finnas marginaler i budgeten som ger utrymme för att hantera oförutsedda händelser under året.

Max Elger, statssekreterare på finansdepartmentet företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofin om EU:s budget för 2022

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.