Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk styrning och finansinstitutens motståndskraft på EU-möte

Publicerad

Stärkta regler för bankernas kapitaltäckning och EU:s ekonomiska styrning var två frågor som stod i centrum när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 9 november inom ramen för Ekofinrådet. På mötet gick de också igenom läget för den ekonomiska återhämtningen i unionen.

statssekreterare Max Elger och Thomas Östros vice ordförande EIB
Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige i mötet mellan EU-ländernas finansministrar 9 november. Här ses han med Thomas Östros som deltog i mötet i sin roll som viceordförande i Europeiska investeringsbanken, EIB. Foto: Europeiska rådet

EU:s ekonomiska styrning efter covid-19

Ministrarna diskuterade en översyn av EU:s ekonomiska styrning som inleddes 2020 men som pausades på grund av pandemin.

EU-kommissionen hade inför diskussionen lyft fram ett antal utmaningar, till exempel vikten av att påskynda grön och digital omställning, behovet av ökade investeringar, att covid-19 lett till högre skulder och att medlemsländernas arbete med att rätta till makroekonomiska obalanser har stannat av.

-    EU har en stabilitets- och tillväxtpakt som syftar till att skapa sunda och goda finanser. Vi har haft en period av undantagsklausul från pakten under pandemin men för Sverige är det viktigt att vi under 2023 återgår till det regelverk som gäller. Det är centralt att alla länder följer reglerna, sa statssekreterare Max Elger efter mötet. 

Basel III

Ministrarna diskuterade ett förslag baserat på lärdomar från den globala finanskrisen som syftar till att stärka bankernas kapitaltäckning. Basel III är samlingsnamnet på ett antal reformer på området och bygger på en internationell överenskommelse som den så kallade Basel-kommittén arbetat fram.   

Förslaget handlar om att öka schablonmetodernas känslighet för risk liksom att öka jämförbarhet och tydlighet för kraven på kapital. Här finns också förslag om hur hållbarhet bättre kan integreras i den finansiella tillsynen.

Europas ekonomiska återhämtning – NextGenerationEU

Ministrarna fick en lägesuppdatering om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, RRF, och om arbetet med finansieringen av EU:s återhämtningsinstrument. 

EU:s återhämtningsinstrument, NGEU, uppgår till 750 miljarder euro (utifrån 2018-års priser) och finansieras genom att EU-kommissionen lånar på kapitalmarknaden. Lånen ska vara återbetalda vid slutet av år 2058. För att kunna få ekonomiskt stöd från RRF ska medlemsstaterna lämna in återhämtnings- och resiliensplaner till EU-kommissionen.

Energipriser, inflation och politiska följder

De höga energipriserna har under hösten uppmärksammats på flera möten och nu också på Ekofinmötet.

EU-kommissionen har presenterat åtgärder för att mildra priseffekterna. Här finns bland annat tillfälliga direktstöd och skattesänkningar, snabbare utbyggnad av förnybar el, snabbare tillståndsprocesser, energilagring och energieffektivisering.

Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2020

Ministrarna fick en presentation av årsrapporten. Beslut om ansvarsfrihet för EU-kommissionen för budgetåret 2020 fattas i början av 2022.

Uppföljning av G20 och IMF

Ministrarna fick en återrapportering IMF:s årsmöte och från G20-ländernas möte med finansministrar och centralbankschefer tidigare i höst.

I samband med mötet deltog Max Elger också i den del av Eurogruppens möte där länder som inte använder euron som valuta är inbjudna att delta.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofin 9 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.