Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Artikel från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket med anledning av takraset i Tarfalahallen

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka vissa frågor med anledning av ett takras i Tarfalahallen i Kiruna kommun. Myndigheten ska bl.a. analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som Statens haverikommission (SHK) har föreslagit.

Taket i Kirunas idrottshall Tarfalahallen rasade i mars 2020. Ungefär hälften av byggnaden kollapsade. Statens haverikommission (SHK) lämnade i juli 2021 sin slutrapport om olyckan. SHK rekommenderar regeringen att ta initiativ till vissa ändringar i plan- och bygglagstiftningen. Enligt SHK behöver det införas en dimensioneringskontroll av en oberoende aktör i byggprocessen och återkommande kontroller av bärförmågan i byggnader. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att komplettera SHK:s rekommendationer med bland annat en samhällsekonomisk analys.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 21 januari 2022.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.