Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Styrning som skapar goda planeringsförutsättningar i fokus på Välfärdskommissionens sjunde möte

Publicerad

Kommunsektorn behöver långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna leverera välfärd till invånarna. För det behövs en utvecklad statlig styrning som är sammanhållen, ändamålsenlig och som ger kommuner och regioner likvärdiga förutsättningar. Det menar regeringens välfärdskommission, som tisdagen den 28 september höll sitt sjunde möte.

Välfärdskommissionens arbete fokuserar på fyra delområden; styrning, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt effektivt nyttjande av offentliga resurser. Mötet den 28 september, som var det sista innan Välfärdskommissionen i slutet av året redovisar sitt arbete, hade temat utvecklad statlig styrning och långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunsektorn att leverera välfärd. Kommissionen enades om flera nya förslag.

För att utveckla den statliga styrningen menar Välfärdskommissionen att styrningen behöver bli mer sammanhållen och ändamålsenligt utformad. Verksamhetsnära kunskap behöver tas tillvara, till exempel genom att medarbetarnas erfarenheter och kunskaper används i utveckling och styrning av verksamheten. Den statliga styrningen ska också skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och regioner i olika delar av landet. Generella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn och onödig administration ska minska. Välfärdskommissionen presenterar därför följande förslag:

  • Utvecklade former för dialog och samverkan mellan staten och kommunsektorn
  • Förbättrade prognoser för välfärdens kompetensförsörjning
  • En översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet
  • Utveckla styrningen med riktade statsbidrag
  • Tillgång till uppgifter om leverantörer vid upphandling

Åtgärder för utvecklad styrning i statsbudgeten

Sedan tidigare har kommissionen presenterat åtgärdsförslag inom styrningsområdet om översyn av riktade statsbidrag, stöd till särskilt ekonomiskt utsatta kommuner och regioner, översyn av administrativa kostnader vid regelgivning och annan statlig styrning, samt översyn av ramverket för kommunal ekonomistyrning.

I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen ett antal åtgärder som kopplar an till Välfärdskommissionens arbete om styrning. I förslagen ryms en permanent höjning av det generella statsbidraget med 3 miljarder kronor och en sammanslagning av ett flertal olika riktade statsbidrag på skolområdet. Regeringen föreslår också att ett särskilt stöd om 300 miljoner kronor per år ska fördelas till kommuner med särskilda utmaningar, totalt 88 kommuner.

I budgetförslaget finns även åtgärder mot välfärdsbrott. Regeringen föreslår bland annat att en ny myndighet inrättas för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen, och fler åtgärder ska genomföras för att stoppa oseriösa aktörer från att komma in i välfärdssystemen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Om Välfärdskommissionen

Välfärdskommission samlar företrädare för regeringen, SKR och fackförbunden LO, TCO och SACO. Arbetet i kommissionen har pågått sedan i februari 2020. Välfärdskommissionens uppdrag är att systematiskt identifiera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.