Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Näringsdepartementet

Samverkansgruppens arbete återspeglas i uppdrag om påskyndad elektrifiering

Publicerad

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn fick Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ett regeringsuppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området. Behovet har tydligt lyfts i arbetet inom regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets klimatomställning.

Uppdraget innebär att Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Att belysa hur den europeiska utvecklingen kring datadelning genom gemensamma datautrymmen kan bidra till att påskynda elektrifieringen är också vara en del i uppdraget. Det ingår också att VTI ska genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

Ett behov som lyfts inom Näringslivets klimatomställning

Behovet av att bidra till kunskapsuppbyggnaden har tydligt lyfts i arbetet inom regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets klimatomställning.

Ansvarsfull datadelning är en viktig del i utvecklingen av Sveriges framtida laddinfrastruktur. Att identifiera behov och kravställning av delade dataströmmar och datautrymme samt att identifiera och knyta samman aktörer med möjligheter att arbeta vidare med frågan är centralt. Näringsminister Ibrahim Baylan är ansvarigt statsråd för samverkansprogrammen och menar att exempelvis fordonsindustrin, elbolag, myndigheter, branschorganisationer, lärosäten och institut är nyckelkompetens i detta sammanhang.

 – Elektrifieringen av transporter är avgörande för klimatomställningen och med den utveckling som sker i näringslivet kan det också bidra till nya affärsmodeller och exportprodukter. Det här uppdraget är ett exempel på resultat från diskussioner i regeringens samverkansprogram, säger Ibrahim Baylan.

Lösningsorienterade diskussioner ledde till konkreta förslag

Emilia Käck står utomhus framför ett fordon
Emilia Käck, Scania, är ordförande i arbetsgruppen runt fossilfria transporter. Foto: Scania

Emilia Käck, Scania, har precis tagit över ordförandeskapet i arbetsgruppen runt fossilfria transporter. Tillsammans med talespersonen för arbetsgruppen Åsa Petterson, Energiföretagen, driver hon arbetet i gruppen framåt.

– Fokus för arbetsgruppen är vägtransporter och vi har fördjupat diskussioner inom biodrivmedel respektive elektrifiering i gruppen som helhet och med fördjupning i två utskott. För att uppnå fossilfria transporter här och nu behövs både elektrifiering och hållbara biodrivmedel, därför är det bra att vi har valt att fokusera på dessa områden i utskotten. Det har varit intressanta diskussioner som bland annat mynnat ut i en workshop kopplat till datadelning och laddinfrastruktur. Just nu arbetar utskottet för biodrivmedel med att summera vad som behövs göras för biodrivmedel.

Emilia Käck vill särskilt lyfta fram det aktiva och engagerade deltagandet från gruppens medlemmar och hur lösningsorienterade diskussioner lett till konkreta förslag.

– Det är förstås roligt att arbetet i elektrifieringsutskottet om datadelning återspeglas i det uppdrag som VTI fick för ett par veckor sedan om kunskapsuppbyggnad för snabb, smart elektrifiering.

”Stor efterfrågan på kunskapsunderlag”

Närbild på Åsa Aretun
Åsa Aretun, stabsdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid VTI. Foto: VTI

Åsa Aretun är stabsdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid VTI. Hon menar att en ökad integrering av transport- och energisystem som tillvaratar digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för transportsektorns omställning.

–  Det finns en stor efterfrågan på kunskapsunderlag som underlättar beslutsfattande och samplanering mellan sektorer och aktörer så att elektrifieringen av transportsektorn kan påskyndas. Det är ett viktigt och omfattande uppdrag där såväl centrala utmaningar som möjligheter med elektrifieringen ska adresseras. Vi hoppas att uppdraget medför att vi i Sverige kan ta kliv framåt, säger Åsa Aretun.

I uppdraget ingår även att ta fram underlag till Elektrifieringskommissionens arbete, exempelvis avseende digitala lösningar, sjöfartens elektrifiering och kostnader för elektrifieringen.

Just nu befinner sig VTI i en intensiv planerings- och uppstartsfas där uppdragets utförande konkretiseras och bemannas med rätt kompetens.

– Tidigare och pågående arbeten kring elektrifieringen generellt, och specifikt rörande transportsektorn, är särskilt viktigt för oss att beakta så att våra leveranser kompletterar dessa och bidrar till en bra helhet. Att bidra med kunskapsunderlag av relevans för Elektrifieringskommissionens arbete utgör en viktig uppgift, menar Åsa Aretun.

Om uppdraget till VTI

– Jag är övertygad om att vi genom digitalisering kan påskynda elektrifieringsarbetet. VTI har fått ett omfattande uppdrag att titta på hur vi kan bygga upp digitala strukturer samt affärsmodeller för laddinfrastruktur som ökar förutsättningar för att elektrifiera transporter, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth i samband med att regeringen gav uppdraget till VTI.