Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Granskning av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Publicerad

Den 15 oktober lämnade regeringen Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén).

Detta är en del av den återkommande granskning som barnrättskommittén gör av de stater som har ratificerat barnkonventionen. Inom ramen för denna granskning ställde barnrättskommittén ett stort antal frågor till Sverige 2020 och svaren på de frågorna utgör Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport. 

Rapporten omfattar svar på frågor inom följande områden: medborgerliga fri- och rättigheter, våld mot barn, familjemiljö och alternativ omvårdnad, barn med funktionsnedsättningar, grundläggande hälsa och välfärd, utbildning, fritid och kulturella aktiviteter, människohandel med barn, barnprostitution och barnpornografi samt barn i väpnad konflikt.

I rapporten framhåller regeringen bland annat de utmaningar och hinder som finns i Sverige vad gäller barns delaktighet och möjligheter att utkräva sina rättigheter, våld mot barn, sexuell exploatering och övergrepp på nätet, tryggheten och säkerheten för placerade barn och covid-19-pandemins påverkan på barn. Regeringen beskriver även de åtgärder som vidtagits och planeras inom dessa områden.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.