Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Artikel från Finansdepartementet

Förenklad hantering av investeringsstödet

Publicerad

För att förenkla hanteringen har regeringen beslutat att nuvarande system för investeringsstöd med två potter ska ersättas med ett system där Boverket ska fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd. Redan färdigberedda ansökningar om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska dock prioriteras.

Behovet av nya bostäder är stort i stora delar av landet. Även där det i princip finns bostäder till alla kan det ändå finnas behov av nyproduktion eftersom beståndet inte alltid motsvarar behoven hos invånarna på orten, eller hos de som skulle vilja flytta dit. Det är därför möjligt att få investeringsstöd i alla delar av landet. Dock har investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande redan från början varit konstruerat för att särskilt främja bostadsbyggande i de delar av landet där bostadsbristen skapar störst problem. Det kan till exempel handla om problem för en person som vill flytta för studier eller arbete, för företag som behöver rekrytera eller för samhället där utebliven tillväxt kan ge minskade resurser för att möta angelägna problem.

Från 1 februari 2020 har investeringsstöd fördelats på två potter, en avsedd för projekt i de tre storstadsregionerna och en för projekt i övriga landet. Potternas storlek har baserats på det beräknade behovet av bostadsbyggande i landets olika delar, vilket inneburit att tre fjärdedelar av medlen inledningsvis har gått till ”storstadspotten”. Efterfrågan på investeringsstöd har dock varit betydligt större utanför storstadsregionerna än inom dessa.

Trots att Boverket hela tiden har utnyttjat möjligheten att vid behov omfördela medel mellan potterna har systemet – i kombination med ett sammantaget mycket högt söktryck – bidragit till långa väntetider på beslut för ärenden som varit färdigberedda av länsstyrelserna. Systemet har inte heller varit tillräckligt transparent för de som ansöker om investeringsstöd och väntar på beslut.

För att förenkla hanteringen har regeringen beslutat att potterna ska tas bort och ersättas med ett system där ärenden från de tre storstadsregionerna ska prioriteras. Om det inte finns någon färdigberedd ansökan om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska Boverket fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd.

För att säkerställa att åtgärden får avsedd effekt kommer den att följas upp löpande. 

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.