Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

FN:s kommitté för barnets rättigheter undersöker om Sverige följer FN:s konvention för barnets rättigheter – en artikel för dig som är barn

Publicerad

FN:s konvention för barnets rättigheter (barnkonventionen) innehåller rättigheter som varje barn ska ha. Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) som är en del av Förenta Nationerna (FN), undersöker nu om Sverige följer barnkonventionen.

Barnrättskommittén är en grupp med personer som är experter på barns rättigheter. De undersöker om Sverige följer barnkonventionen. Detta gör de genom att ställa frågor till Sverige och genom att bjuda in till ett möte för att tala om svaren på frågorna.

Så här går det till:

Steg 1: Barnrättskommittén har frågat Sverige om vad regeringen och olika myndigheter gör för att stärka barns rättigheter.

Regeringen har bjudit in till olika möten i Sverige, bland annat med ungdomsorganisationer, för att prata om frågorna. Sedan har regeringen svarat på frågorna i en rapport till barnrättskommittén den 15 oktober 2021.

I rapporten skriver regeringen bland annat att det finns problem med att en del barn i Sverige inte är tillräckligt delaktiga i frågor som gäller dem och att det händer att barn utsätts för våld eller sexuella övergrepp till exempel på nätet. Regeringen skriver också att det behöver bli mer tryggt och säkert för de barn som inte kan bo med sina föräldrar och att coronapandemin har påverkat en del barn negativt.  Regeringen skriver också om vad den eller olika myndigheter har gjort eller tänker göra för att det ska bli bättre för barn i Sverige.

Steg 2: Personer som representerar Sveriges regering deltar i ett möte med barnrättskommittén i staden Genève i Schweiz i maj 2022. På mötet får de som representerar regeringen berätta hur barn har det i vårt land och vad regeringen och olika myndigheter gör för att barn ska få det bättre i Sverige.

Steg 3: Efter mötet skriver experterna i barnrättskommittén till regeringen om hur de tycker att Sverige följer barnkonventionen. De ger även förslag på hur Sverige ska göra för att barn ska få det bättre i landet.  

Mer information:

1989 röstade länderna i FN ja till barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen. När ett land skriver under en konvention säger de att de ska följa de olika reglerna som finns i konventionen.

Reglerna i konventionen är uppdelade i olika artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan och att inte utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Med lagen blev det tydligare att du som barn har egna rättigheter.

Om du vill veta mer kan du läsa på Barnombudsmannens hemsida:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.