Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ekonomisk återhämtning, klimatfinansiering och regler för försäkringsbolag på EU:s finansministermöte

Publicerad

När finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor i Ekofinrådet i Luxemburg 5 oktober står den ekonomiska återhämtningen i EU på dagordningen. Ministrarna kommer också att diskutera nya regler för försäkringsbolag och förbereda ett antal internationella möten.

Magdalena Andersson intervjuas av media i samband med finansministrarnas rådsmöte i juli.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Ekonomisk återhämtning i EU

På mötet i Ekofinrådet ska EU:s finansministrar diskutera den ekonomiska återhämtningen i EU. De kommer att fokusera på genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, den europeiska planeringsterminen och instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation, SURE.

Återhämtningsfaciliteten

De flesta av EU:s medlemsländer har lämnat in sina nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen, som granskar planerna och sedan lägger fram förslag till rådets genomförandebeslut. Hittills har kommissionen lagt fram 21 länders återhämtningsplaner för beslut. På mötet i Ekofinrådet 5 oktober ska finansministrarna ta ställning till förslaget om att slutgiltigt godkänna Maltas återhämtningsplan.

Regeringen instämmer med EU-kommissionens bedömning att Maltas återhämtningsplan uppfyller kriterierna för att få stöd och kan därför ställa sig bakom förslaget till genomförandebeslut.

Den europeiska planeringsterminen

Ministrarna kommer även att diskutera lärdomar från arbetet med den europeiska planeringsterminen 2021 och hur processen ska se ut nästa år. Planeringsterminen har tillfälligt anpassats till återhämtningsfaciliteten, vilket bland annat har medfört att 2021 års landsrapporter har utgått och ersatts av kommissionens granskning av de nationella återhämtningsplanerna.

Regeringen stödjer de tillfälliga förändringar som har gjorts med anledning av återhämtningsfaciliteten, men anser att en återgång till den ordinarie processen ska ske så snart som möjligt.

SURE-instrumentet

En annan fråga som ska upp på mötet är genomförandet av SURE samt EU-kommissionens halvårsrapport om instrumentet. I den senaste rapporten konstaterar kommissionen bland annat att merparten av medlen från SURE har gått till åtgärder kopplade till korttidsarbete, att 19 medlemsstater hittills har nyttjat SURE och att sex av dessa har bett om utökade lån. Kommissionen konstaterar också i rapporten att de extraordinära omständigheterna fortfarande kvarstår, vilket motiverar fortsatt tillämpning av instrumentet.

Regeringen välkomnar diskussionen om SURE och kommissionens halvårsrapport. Rapporten bidrar till att främja multilateral övervakning, transparens och likabehandling av medlemsstaterna. Det är viktigt att SURE enbart är tillgängligt så länge de extraordinära omständigheterna kvarstår, anser regeringen.

Förberedelser inför möten med G20, IMF och COP26

Ministrarna ska också förbereda de möten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF håller 12–14 oktober. De ska bland annat godkänna EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet och EU:s gemensamma uttalande inför IMF-mötet.

På dagordningen står även slutsatser om klimatfinansiering inför FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow 31 oktober–12 november. I slutsatserna beskrivs EU:s arbete och ambition med klimatfinansiering generellt, samt EU:s arbete med hänsyn till genomförandet av Parisavtalet mer specifikt. I vanliga fall innehåller rådets slutsatser inför FN:s klimatkonferens också en redovisning om EU:s klimatbidrag under det föregående året, men eftersom COP26 äger rum tidigt i år är utfallet av EU:s klimatbidrag för 2020 inte klart. Det kommer istället att redovisas senare. Slutsatserna från Ekofinrådet utgör tillsammans med de slutsatser som miljörådet ska anta 6 oktober EU:s mandat under COP26.

Riskhantering och konsumentskydd i försäkringssektorn

Diskussion väntas också om ett antal förslag på nya EU-regler för försäkrings- och återförsäkringsföretag. Det handlar bland annat om ändringar i Solvens II-direktivet som reglerar hur försäkringsbolag ska se till att de kan stå för sina förpliktelser och därmed ge ett gott skydd till försäkringstagare och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. EU-kommissionen föreslår nu ett antal justeringar i direktivet som bland annat ska öka proportionaliteten, minska den administrativa bördan för små och mindre komplexa försäkringsbolag och anpassa regelverket till det låga ränteläget. Kommissionen föreslår även ett helt nytt krishanteringsramverk.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens ambition att stärka konsumentskyddet ytterligare för EU:s försäkringstagare. Solvens II är ett överlag välfungerande regelverk som har bidragit till att stärka konsumentskyddet i försäkringssektorn. Ett viktigt ingångsvärde för regeringen är därför att verka för nödvändiga justeringar av regelverket, men utan att förändra regelverket i grunden.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning inför mötet 5 oktober

Mer om mötet i Ekofinrådet 5 oktober

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.