Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Dialog om budgetsatsningar på Pensionärskommitténs möte

Publicerad

På Pensionärskommittén dialogmöte den 13 oktober berättade Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022.

Porträttbild på socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Foto: Regeringskansliet

Medverkande representanter från pensionärsorganisationer lyfte aktuella frågor inom sina områden. På mötet deltog även Malin Ekman Aldén, generaldirektör och Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet som presenterade en granskning gällande Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Satsningar på äldre i statens budget för 2022

Lena Hallengren berättade om satsningar på välfärden i budgetpropositionen för 2022. Bland annat föreslår regeringen ett tillskott till kommuner och regioner permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Regeringen vill införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som håller ihop hemtjänsten kring den äldre. Det finns även ett förslag om kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Det är viktigt att följa utvecklingen inom äldreomsorgen och att det på nationell nivå finns aktuell kunskap om kommunerna och deras förutsättningar att bedriva vård och omsorg om äldre.

Artikel: Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg - Budgeten 2022 - Regeringen.se

Undersköterska skyddad yrkestitel och utredning om äldreomsorgslag och digitalisering

Lena Hallengren berättade om fler reformer under mandatperioden. Bland annat ska undersköterska bli en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det innebär att det behövs ett bevis för få rätt att använda titeln undersköterska i vård och omsorg.  För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte regeringen i december 2020 en utredning som redovisas 30 juni 2022 med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Regeringen har under mandatperioden även tillsatt flera utredningar för att skapa en lagstiftning som ska ge bättre förutsättningar för att använda digitaliseringens möjligheter. Flera lagförslag bereds nu inom Regeringskansliet.

Artikel: Regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg - Regeringen.se

Trygghetspension och höjt bostadstillägg föreslår regeringen i budgeten för 2022

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen även att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Regeringen föreslår även höjd garantinivå garantinivå och bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen från och med den 1 januari 2022. 

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre - Regeringen.se

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén, som bildades 1991, sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.

Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA):

MIPAA är en global handlingsplan som lyfter äldres rättigheter och möjligheter och som uppmanar staterna att vidta åtgärder i syfte att uppnå ett samhälle för alla åldrar. Bakgrunden är den globala utvecklingen med en åldrande befolkning. Handlingsplanen antogs i Madrid 2002 av drygt 160 länder som genom frivilligt åtagande förbinder sig att uppmärksamma rättigheter för äldre och deras behov nationellt och internationellt. I handlingsplanen ingår en regional och global översyn vart femte år.

Det finns en arbetsgrupp knuten till handlingsplanen som möts varje år i Geneve inom, ramen för United Nations Economic Commission för Europe (UNECE). Vidare görs en global avstämning av handlingsplanen på återkommande möten årligen i New York. Sverige deltar i dessa möten.

Under förra året påbörjades arbetet med en ny uppföljning. Länderna ska enligt nuvarande plan lämna sitt underlag till sekretariatet i Genève i slutet av oktober 2021. Till grund ligger en rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram.