Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg - Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialtjänst inklusive äldreomsorg.

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen 

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en ökning av det årliga statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 5 miljoner kronor. Nka är ett expertstöd till bland annat kommuner, regioner och enskilda utförare och ska bidra till högre kvalitet i stödet till anhöriga.

Pressmeddelande: Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Statens institutionsstyrelse (SiS) får ett ökat anslag för att kunna fullfölja arbetet med att bland annat höja kompetensen och säkerheten i verksamheten. SiS föreslås också ytterligare tillskott med anledning av förslag om straffskärpningar som föreslås av 2020 års sexualbrottsutredning.

Pressmeddelande: Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse för en god och rättssäker vård och behandling 

Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.

Pressmeddelande: Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Förstärkning av rättsväsendet- Våldspreventiv förstärkning inom SiS och straffskärpningar vid sexualbrott

Det finns ett stort behov hos kommu­nerna att kunna placera ungdomar på särskilda ungdoms­hem enligt lagen med särskilda bestäm­melser om vård av unga (LVU) och social­tjänst­lagen. Regeringen föreslår en subvention som ska göra det möjligt för Social­tjänsten att genom­föra lämpliga insatser för att förhindra fortsatt kriminalitet och bidra till att de ung­domar som är i behov av vård kan beredas sådan vid Statens institutions­styrelses (SiS) olika hem. För att SiS långsiktigt ska kunna fullfölja arbetet med att höja kompe­tensen, kvaliteten, säkerheten och rätts­säkerheten i verk­samheten föreslår regeringen att anslaget ökas.

Regeringen bereder vidare förslag från 2020 års sexual­brottsutred­ning. Utred­ningen föreslår bland annat att straff­skalorna för ett flertal sexual­brott ska skärpas.

Pressmeddelande: En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet

Kompensation i bilstödet för förhöjd fordonsskatt för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Bilstödet främjar delaktighet i samhället för vuxna och barn med funktionsnedsättning. Den förhöjda fordonsskatten i bonus–­malus-systemet kan leda till oönskade effekter för personer som inte har möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp, till följd av en funktionsnedsättning som kräver en större bil. Regeringen avser därför att undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas, för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare.

Pressmeddelande: Takten i klimatomställningen måste öka

Vidareutveckla stöd till öppna jämförelser

Välfärdens verksamheter behöver kontinuerligt utvecklas och förbättras och jämförelser mellan kommuner och mellan regioner kan både bidra med kunskap och utgöra en drivkraft för utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att utveckla kompletterande nyckeltal och indikatorer för främst måluppfyllelse och kvalitet där sådana saknas. Regeringen ger berörda myndigheter att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i uppdrag för att förbättra det stöd som finns.

Mer om budgeten för 2022

Förslag inom socialtjänst inklusive äldreomsorg finns i utgiftsområde 9.