Artikel från Miljödepartementet

Miljödepartementet kungör Cementas ansökan om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet i Slite på Gotland

Publicerad

Den 21 september lämnade Cementa AB in en ansökan till regeringen. Ansökan gäller ett tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite på Gotland. I dag kungör Miljödepartementet ansökan.

Kungörelsen innebär bland annat att de som särskilt berörs av ansökan och allmänheten har möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden ska lämnas senast den 18 oktober 2021.

I samband med kungörelsen remitteras även ansökan till berörda myndigheter. Berörda myndigheter ska lämna sina yttranden senast den 14 oktober 2021.

Vad innehåller Cementa AB:s ansökan?

Cementa AB ansöker om tillstånd till att fortsätta verksamheten vid bolagets kalkstenstäkter i Slite på Gotland i tre år. Ansökan omfattar brytning av kalk- och märgelsten, drift av anläggning för krossning och annan utrustning för verksamheten samt bortledning av dag- och grundvatten. Cementa AB har begärt att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken.

Vad händer efter kungörelsetidens utgång?

Efter kungörelsetidens utgång kommer Cementa att ges möjlighet att vid behov yttra sig över de yttranden och synpunkter som kommit in. Efter att Cementa yttrat sig ges vid behov berörda myndigheter och de som särskilt berörs av ansökan möjlighet att yttra sig igen.

Varför har ansökan getts in till regeringen?

Regeringen har i prop. 2021/22:15 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall lämnat förslag till en ny bestämmelse i miljöbalken som innebär att regeringen under vissa förutsättningar ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av därmed sammanhängande anläggningar och anordningar. Förslaget begränsas till situationer då verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt.

Vad ska regeringen ta ställning till?

Regeringen ska ta ställning till om tillstånd enligt miljöbalken kan lämnas till den verksamhet som ansökan avser och vilka villkor som i så fall ska gälla för verksamheten. Prövningen sker i enlighet med miljöbalken och utifrån det underlag som lämnats in av sökanden och övriga som yttrar sig i ärendet. Regeringen ska även ta ställning till om undantag kan göras från de krav på miljöbedömning som gäller vid tillståndsprövning.