Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Höjda anslag till forskning vid universitet och högskolor samt till rymd- och klimatforskning

Publicerad

Forskning och innovation behövs för att långsiktigt bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. Bland de nya satsningarna finns fördelning av forskningsanslag till universitet och högskolor, höjning av anslaget till rymd- och klimatforskning och satsningar på forskning om Förintelsen och antisemitism.

Höjda direkta forskningsanslag till universitet och högskolor

I budgetpropositionen för 2021 föreslogs en permanent ökning av universitets och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 720 miljoner kronor från 2021. Dessa medel fördelades i vårändringsbudgeten för 2021. Nu föreslås fortsatt samma fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningen görs enligt det som beskrivs i propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige som presenterades hösten 2020.

Ytterligare en permanent ökning föreslås av universitet och högskolors anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med 150 miljoner kronor från 2022. 130 miljoner kronor av denna ökning föreslås fördelas till Mälardalens universitet för att ge lärosätet förutsättningar att utvecklas som universitet. Resterande 20 miljoner kronor föreslås fördelas till Malmö universitet för att stärka angelägen forskning och utbildning på forskarnivå.

100 miljoner kronor i nivåhöjning av anslaget till rymd- och klimatforskning

Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, som exempelvis klimat- och miljöforskning och digitalisering. Rymdverksamheten är en snabbt växande sektor som påverkar stora delar av samhället och som leder till nya innovationer, tjänster och arbetstillfällen. Det är med hjälp av satelliter som vi kan se ansamling av koldioxid i atmosfären, mäta ishavstäcket och glaciärer som smälter.

Regeringen föreslår en nivåhöjning av Rymdstyrelsens forskningsanslag med 100 miljoner kronor per år från och med 2022 för att genomföra den svenska rymdstrategin och för att Sverige ska behålla sin framskjutna position inom rymdforskningsområdet. Satsningen ska ske med beaktande av Sveriges utrikes, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Även förvaltningsanslagen för Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik ökas med 5 miljoner kronor vardera per år från och med 2022.

Vetenskapsrådet ska kartlägga svensk forskning om Förintelsen och antisemitism

Vetenskapsrådet har tidigare fått i uppdrag att göra en kartläggning av svensk forskning om Förintelsen och antisemitism, som också innefattar forskning om folkmord, förföljelse, fängslande och dödande av andra utsatta grupper i samband med Förintelsen, inklusive romers utsatthet och antiziganism. I uppdraget ingår att lämna rekommendationer till regeringen om fortsatta insatser för att stärka forskningsfältet i Sverige. Regeringen satsar 12 miljoner kronor per år till och med 2026 i forskningsmedel som Vetenskapsrådet ska fördela.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.