Innehållet publicerades under perioden

-

Mikael Damberg och Peter Hultqvist besökte det nationella cyber­säker­hets­centret

Publicerad

Sveriges säkerhet, konkurrens­kraft och väl­stånd vilar i stor utsträck­ning på digitala grunder. För regeringen är det viktigt att digitali­seringens möjlig­heter tillvara­tas samtidigt som risker hanteras. Onsdagen den 16 juni besökte inrikes­minister Mikael Damberg och försvars­minister Peter Hultqvist det natio­nella cyber­säkerhets­centret för att ta del av hur upp­byggnaden av centret fortskrider.

Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfat­tande och genom teknik­­utveck­ling och digitali­sering blir hoten och sårbar­heterna fler vilket gör att säker­heten behöver stärkas.

I december 2020 beslutade regeringen att ge Försvarets radio­anstalt (FRA), Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) och Säker­hets­polisen (Säpo) i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center.

Cybersäker­hets­centrets uppdrag är att:

  • Koordinera arbetet för att före­bygga, upptäcka och hantera cyber­angrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbar­heter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för sam­verkan och informa­tions­utbyte med privata och offent­liga aktörer inom cyber­säker­hets­området.

Fram till 2023 ska centret utvecklas stegvis inom bland annat följande områden:

  • Riktade och sam­ordnade varningar avse­ende hot och cyber­angrepp.
  • Samordning av stödet till före­byggande skydds­åtgärder, exempel­vis tekniska säker­hets­­analyser och kart­lägg­ning av verk­sam­heters beredskap vid it-incidenter.
  • Kunskaps-, kompetens- och informa­tions­utbyte och sam­verkan med offent­liga och privata aktörer, exempel­vis avseende detektion, sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt inter­nationellt samarbete.
  • Erbjudande av kompetens­höjande insatser, exempelvis övningar och utbildningar för identifierade målgrupper.
  • Det över­gripande målet med cyber­säkerhets­centret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera anta­gonistiska cyberhot. Samverkan med privata och offent­liga aktörer ska utgöra en central del av upp­draget för att stärka cyber­säkerheten i samhället.

– Det nationella cyber­säkerhets­centret ska göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyber­hoten, minska sår­barheter och öka förmågan att effektivt stödja offentliga och privata aktörer, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

– Med inrättandet av cyber­säkerhets­centret har ett viktigt steg tagits för att stärka skyddet av Sverige och svenska intressen mot anta­gonistiska cyberhot. Cyber­säkerhets­centret har kommit långt i sitt arbete på kort tid. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndig­heter om centrets fortsatta utveckling och arbete, säger försvars­minister Peter Hultqvist.

Cyber­säkerhets­centret ska fort­löpande rapportera till regeringen om sin verk­samhet. Regeringen kommer att 2023 besluta om den fortsatta inriktningen av centret.