Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Dialog med Funktionshinderdelegationen om regeringens insatser under pandemin

Publicerad

Funktionshinderdelegationens dialogmöte 8 juni med socialminister Lena Hallengren handlade bland annat om regeringens insatser för personer med funktionsnedsättning under pandemin. Statsrådet Amanda Lind medverkade och berättade om åtgärder för tillgänglig idrott och ungas levnadsvillkor.

 • Socialminister Lena Hallnegren

  Socialminister Lena Hallengren

  Foto: Kristian Pohl

 • Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind

  Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind

  Foto: Ninni Andersson

Åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Lena Hallengren berättade om några av regeringens åtgärder som haft en särskild betydelse för personer med funktionsnedsättningar.  

 • Tillfällig ersättning för riskgrupper och vissa av deras anhöriga
 • Undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård eller rehabilitering
 • Ersättning för skyddsutrustning till personliga assistenter
 • Förtydligade villkor för habiliteringsersättning

Uppdrag att kartlägga konsekvenser

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att kartlägga hur personer med funktionsnedsättning har påverkats av den pågående pandemin.

 • Barn och unga med funktionsnedsättning, Myndigheten för Delaktighet (MFD)
 • Daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), Socialstyrelsen
 • Uppföljning av funktionshinderspolitiken – fokus på konsekvenserna av covid-19-pandemin, MFD

Långsiktiga effekterna av covid-19

Det finns behov av åtgärder för att dämpa de långsiktiga effekterna av covid-19-pandemin för personer med funktionsnedsättning. Lena Hallengren berättade om regeringens insatser.

 • Socialstyrelsen kartlägger uppdämda vårdbehov
 • 6 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vården och covid-19-relaterad vård
 • 2,9 miljarder kronor till andra insatser för att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården
 • Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Motverka psykisk ohälsa

Den påfrestning som pandemin har inneburit har lett till en ökad risk för psykiska besvär. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättningar, visar MFD:S kartläggningar. Människor som redan lider av psykisk ohälsa kan också drabbas hårdare av den isolering som pandemin har inneburit i samhället. Effekterna av detta är att vårdbehoven ökar inom kort sikt och lång sikt. Bland annat därför har regeringens satsningar blir ännu viktigare med tanke på covid19.

 • 2,2 miljarder kronor till arbetet med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa och suicid
 • Ökade anslag till det civila samhällets organisationer (psykisk hälsa och suicidprevention)
 • Ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Tillgänglig idrott och ungas levnadsvillkor

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind berättade om åtgärder för tillgänglig idrott och ungas levnadsvillkor.

Regeringens idrottspolitik lägger särskilt vikt vid allas lika möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar och oavsett funktionsförmåga, vilket är kärnan i en inkluderande idrottsrörelse.

Regeringen är tydlig i såväl i dialogen med Riksidrottsförbundet, som i budgetpropositionen, att det finns ett behov av att stärka integreringen av personer med funktionsnedsättning inom idrotten. Det gäller bl.a. kompetensstöd till enskilda specialidrottsförbund som integrerar målgruppen i sin verksamhet och personer som tidigare ingått i Parasportsförbundets verksamhet.

Om Funktionshinderdelegationen

Sedan 2001 är funktionshinderdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Funktionshindersdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige, Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Synskadades Riksförbund (SRF). I delegationen ingår dessutom representanter från
Regeringskansliet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.