Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Brå ska analysera polistillväxten

Publicerad

Regeringen har som mål att öka antalet polisanställda med 10 000 mellan åren 2016–2024 och har kommit drygt halvvägs. Med det stora tillskottet av personal och för att möta samhällets behov är det viktigt att resurserna kommer till sin rätt och utnyttjas fullt ut i verksamheten. Nu ska Brottsförebyggande rådet, Brå se över hur det ökade tillskottet använts och hur verksamhetens resultat har utvecklats.

Foto: Anna Hermansson, Polismyndigheten

Regeringen följer löpande Polismyndighetens tillväxt och verksamhet, bland annat genom månadsuppföljningar med myndigheten och årliga resultatredovisningar som ger övergripande information om verksamhetens utveckling och resultat. Nu vill regeringen följa upp hur tillskotten har använts inom polisen och hur de bidrar till att förstärka myndighetens förmåga att utföra sina uppgifter. Regeringen har därför gett Brå uppdraget att kartlägga hur de ekonomiska tillskotten har fördelats och använts i Polismyndigheten och analysera hur verksamhetens resultat har utvecklats. 

– Regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda är historisk, aldrig tidigare har polisen vuxit så mycket som nu. Till och med 2024 väntar vi oss upp emot 5 000 fler poliser i Sverige. Uppdraget kommer att lägga en viktig kunskaps­grund för styrning och uppföljning för att säkerställa en fortsatt effektiv brottsbekämpning, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Brå kommer att titta på ingripandeverksamheten, utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och den brottsförebyggande verksamheten i olika geografiska områden, däribland socialt utsatta områden och glesbygd. Utöver det ska myndigheten belysa hur Polismyndighetens kapacitet har utvecklats i relation till brottsutvecklingen och se över hur resurserna använts i hanteringen av grova brott med inriktning på skjutningar och brott med koppling till kriminella nätverk och grov organiserad brottslighet. Även utvecklingen av resurser och resultat på området mäns våld mot kvinnor ska studeras. Uppdraget ska redovisas 2026.

Historisk satsning på polisen

Att bekämpa brottsligheten, öka tryggheten och förstärka polisens närvaro i hela landet är en grundläggande del i regeringens arbete med att bygga ett starkare samhälle. Brottsligheten blir alltmer gränsöverskridande och viss allvarlig kriminalitet har en stor påverkan på många människors trygghet. Det medför ökade krav på Polismyndighetens verksamhet. Regeringens satsning på polisen är historisk i sin omfattning och ger Polismyndigheten större möjligheter att möta samhällets förväntningar på det polisära arbetet.

En nyckelfaktor till tillväxten är det stora antalet nyutexaminerade poliser. Den 18 juni går runt 600 nya poliser ut från polisutbildningen. Det är första året med avgångselever från landets samtliga fem lärosäten. Det innebär totalt runt 1 400 utexaminerade poliser i yttre tjänst under 2021. Det visar också på en fördubbling av antalet studenter jämfört med för tio år sedan då siffran låg på 600.

Ytterligare faktorer till tillväxten är att färre poliser slutar och mer än var fjärde polis som slutade efter ombildningen 2015 har återanställts. Det är tecken på att polisyrket blivit attraktivare. Dessutom finns numera en ny väg till att bli polis. Efter godkänt test till polisutbildningen kan anställda specialister i Polismyndigheten gå en ettårig snabbutbildning för att få en polismans befogenheter. Det är en ny möjlig karriärväg och ett sätt att bredda kompetensmixen i myndigheten.

Polismyndigheten har från och med 2018 års budget fått kraftigt höjda anslag för att kunna nå målet med sin tillväxt. Anslagsnivån i löpande priser har ökat från 22,6 miljarder kronor 2017 till 30,5 miljarder kronor 2021, vilket utgör en ökning på 35 procent. För 2022 beräknas anslaget till 32,5 miljarder kronor.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.