Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens åtgärder kopplade till trygghetsfrågorna

Publicerad

Regeringen har på pressträffar de senaste veckorna presenterat en rad åtgärder och verktyg riktade mot kriminaliteten på ett antal områden. Här följer en sammanfattning av det som presenterats.

Ett betänkande om ett nytt regelverk för ordningsvakter presenterades

En utredning har haft i uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter, i syfte att modernisera och effektivisera regelverket. Den 21 maj höll inrikesministern Mikael Damberg en pressträff där han tog emot betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. På pressträffen medverkade också justitierådet Agneta Bäcklund, som har lett utredningen.

Utredningen föreslår bland annat:

  • att ordningsvakter ska kunna användas för fler ändamål,
  • att ordningsvakter ska få fler befogenheter, exempelvis att kunna transportera en person som omhändertagits till sjukhus, tillnyktringsenhet eller polisstationen, om det är lämpligt och Polismyndigheten beslutar att det är ok,
  • att Polismyndighetens möjligheter till ledning och kontroll av ordningsvakterna ska förstärkas, bland annat genom krav på den som vill använda ordningsvakter att ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten som ska kunna meddela villkor för användningen.

Pressmeddelande: Regeringen tar emot ett betänkande om ett nytt regelverk för ordningsvakter

Biometri i brottsbekämpningen

Regeringen avser inom kort att besluta ett kommittédirektiv som innebär att förutsättningarna för att använda biometri i brottsbekämpningen ska utredas. Under en pressträff den 19 maj presenterade inrikesminister Mikael Damberg en ny åtgärd för bättre verktyg i brottsbekämpningen.

Detta är några punkter som Damberg tog upp under pressträffen:

  • Se över förutsättningarna för att använda biometri i brottsbekämpningen
  • Polisen ska oftare få registerträff när biometriska spår har säkrats
  • Syftet är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras och lagföras med hjälp av bland annat fingeravtryck och dna.

Regeringen beslutade kommittédirektiven den 20 maj.

Pressmeddelande: Användning av biometri i brottsbekämpningen ska utredas

Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas

Den 17 maj remitterade regeringen en promemoria med förslag som innebär skärpta straff för allvarligare knivbrott. Under pressträffen samma dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg bland annat följande förslag i promemorian:

  • Grova knivbrott ska få strängare straff. Straffskalan för grovt knivbrott skärps från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex månader och högst två år.
  • Dessutom föreslås att maximistraffet för knivbrott av den s.k. normalgraden skärps från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
  • Allvarliga former av knivbrott pekas ut som så kallade artbrott, det vill säga brott som många gånger bör motivera ett fängelsestraff i stället för en frivårdspåföljd.

Pressmeddelande: Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas

Pressbriefing med Morgan Johansson och Mikael Damberg om narkotika, skjutningar och gängkriminalitet

Den 12 maj höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressbriefing tillsammans med Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning. Dagens tema var kopplingar mellan narkotika och organiserad brottslighet.

Regeringen gav en uppdaterad lägesbild om skjutningar och gängkriminalitet utifrån ny statistik. Bland annat meddelandes att antalet skjutningar under de första fyra månaderna under 2021 minskat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2020. Under pressbriefingen berättade även Tullverket om hur de arbetar för att upptäcka narkotikasmuggling och hur det kan bidra till att stoppa de kriminella nätverk som ligger bakom smugglingen.

Pressmeddelande: Digital pressbriefing med Morgan Johansson och Mikael Damberg om narkotika, skjutningar och gängkriminalitet

Morgan Johansson, Mikael Damberg och Märta Stenevi träffade kommuner och polis för att bryta nyrekrytering till kriminalitet

Den 7 maj bjöd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg och Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering, in till ett nationellt möte med kommuner och polis. Syftet var att diskutera brottsbekämpning, förebyggande åtgärder och hur de olika aktörerna tillsammans kan bryta nyrekryteringen till kriminella nätverk.

Pressmeddelande: Morgan Johansson, Mikael Damberg och Märta Stenevi träffade kommuner och polis för att bryta nyrekrytering till kriminalitet

Regeringen tog emot ett betänkande om förbud mot rasistiska organisationer

Den 4 maj höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en presstträff där han tog emot betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer. På pressträffen medverkade också justitierådet Dag Mattsson, som har lett den parlamentariska kommittén. Kommittén har bland annat haft i uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer, dels i form av att göra det straffbart att delta i en sådan organisation, dels genom att förbjuda organisationerna som sådana genom en ny upplösningslagstiftning.

I betänkandet föreslår kommittén att ett förbud mot rasistiska organisationer införs genom ny straffrättslig lagstiftning. Enligt förslaget ska det införas två nya brott, organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.

Pressmeddelande: Regeringen tar emot ett betänkande om förbud mot rasistiska organisationer