Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Digitalt högnivåmöte med fokus på hbtqi-personers rättigheter och möjligheter

Publicerad

Den 26 maj bjöd jämställdhetsminister Märta Stenevi in generaldirektörer och representanter från de 11 hbtqi-strategiska myndigheterna till mötet ”Framåt tillsammans” med fokus på hur hbtqi-personers lika rättigheter kan stärkas. På mötet deltog också representanter från andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för genomförandet av hbtqi-handlingsplanen samt representanter från civilsamhället.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi deltar i digitalt högnivåmöte med fokus på hbtqi-personers rättigheter och möjligheter.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi deltar i digitalt högnivåmöte med fokus på hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De hbtqi-strategiska myndigheternas arbete är centralt för genomförandet av hbtqi-handlingsplanen och för det långsiktiga arbetet med att säkerställa hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Syftet med mötet var därför att kraftsamla, lära av varandra och säkerställa ett effektivt genomförande av handlingsplanen.

- Vi ser idag hur idén om alla människors lika värde och rättigheter utmanas allt mer. Det gäller runtom i världen men även i Sverige. Det är vårt ansvar att säkra att Sverige är ett land där alla har rätt att vara den de är och få definiera sig själva, och där alla kan leva i frihet och bli bemötta med respekt. Det är därför vi har beslutat om en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

På mötet fick generaldirektörerna för de hbtqi-strategiska myndigheterna ge sin bild av vad uppdraget betyder för myndigheten samt hur myndigheterna gemensamt kan stärka hbtqi-personers lika rättigheter. Ett återkommande förslag var vikten av kunskapshöjande insatser för myndigheterna och att dessa insatser i större utsträckning skulle kunna vara myndighetsgemensamma. Flera representanter lyfte också vikten av samverkan myndigheterna sinsemellan och dialog med civilsamhället och organisationer som företräder hbtqi-personers lika rättigheter.

Under mötet höll Jämställdhetsmyndigheten en presentation om deras uppdrag att ge stöd i myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering och att integrera hbtqi-perspektivet i sin verksamhet. Forum för levande historia berättade om hur de arbetar med utbildning och stöd i bemötandefrågor och likvärdigt bemötande i offentlig sektor.  

Representanter för RFSL, RFSL Ungdom och FPES gav också en samlad kommentar kring sin bild av de samhällsutmaningar och möjligheter som de ser påverkar arbetet framåt, de lyfte bland annat rätten till privatliv, behovet av en modern könstillhörighetslag, den könsbekräftande vården och frågan om rättssäkerhet i asylprocessen.

- Många av de framsteg som har gjorts för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter hade inte varit möjliga utan ett civilsamhälle som ständigt lyfter de samhällsutmaningar som behöver bemötas. Civila samhällets organisationer är oerhört viktiga aktörer för förändring, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många utmaningar kvar att hantera men samtidigt så finns det ett stort engagemang i frågorna. Arbetet för att tillsammans stärka hbtqi-personers lika rättigheter fortsätter.

Deltagande myndigheter och organisationer:

• Barnombudsmannen
• Diskrimineringsombudsmannen
• Folkhälsomyndigheten
• Jämställdhetsmyndigheten
• Migrationsverket
• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Polismyndigheten
• Socialstyrelsen
• Statens kulturråd
• Statens skolverk
• Brottsförebyggande rådet
• RFSL
• RFSL Ungdom
• FPES
• Forum för Levande historia
• Myndigheten för arbetsmiljökunskap
• Statistiska centralbyrån
• Statskontoret


Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.