Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Satsningar inom arbetsmarknadsområdet i vårbudgeten för 2021

Publicerad

Ta del av de satsningar som regeringen föreslår på arbetsmarknadsområdet i vårbudgeten för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemin har ställt Sverige och hela världen inför en allvarlig kris. Utöver allvarliga konsekvenser för liv och hälsa har pandemin skapat en kraftig ekonomisk nedgång. Många människor har förlorat sina jobb under krisen och företagare har mist sina livsverk. Med krisåtgärder som exempelvis korttidspermittering har hundratusentals svenska löntagare räddats från risken att bli av med jobbet. Den som ändå förlorat jobbet har högre a-kassa och vägar till nästa arbete.

I vårbudgeten för 2021 föreslår regeringen kraftfulla åtgärder för att fler arbetslösa ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och matchas mot de lediga jobben:

448 miljoner för att fler arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

Långtidsarbetslösheten har stigit i spåren av Covid 19-pandemin. Fler arbetslösa är i behov av stöd för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och på ett effektivare sätt matchas mot arbetsgivare. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att ytterligare 448 miljoner kronor ska tillföras under 2021 för att fler arbetslösa ska få en insats genom matchningstjänster, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

I en matchningstjänst ges individuellt anpassade aktiviteter till arbetslösa som behöver stöd för att hitta jobb eller börja studera. Matchningstjänster kan bidra till förkortade arbetslöshetstider och en effektivare matchning till lediga jobb.

Pressmeddelande: 448 miljoner för att fler arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

180 miljoner kronor till sommarjobb för unga

Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av Covid-19-pandemin. Sommarjobbet är för många unga ett första och viktigt steg in i arbetslivet. För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden avsätter därför regeringen 180 miljoner kronor under 2021 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Regeringen prioriterar särskilt de ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll eftersom dessa löper högre risk att hamna i långvarig arbetslöshet.

Regeringen avser ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 180 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att stärka deras möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Arbetsförmedlingen bör därför eftersträva att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

Artikel: Regeringen tillför 180 miljoner kronor till sommarjobb för unga

Fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få Introduktion till arbete

Många långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Fler arbetssökande med behov av rehabilitering och förberedande insatser behöver få del av detta. Regeringen tillför därför ytterligare 7,8 miljoner kronor till tjänsten Introduktion till arbete, INAB, under 2021. Tillskottet beräknas möjliggöra ytterligare 1 000 platser inom INAB och innebär att fler personer som ännu inte är redo att matchas mot arbete, studier eller ett arbetsmarknadspolitiskt program kan stärka sina förutsättningar för detta.

INAB utformas efter deltagarens individuella behov men kan bl.a. omfatta kartläggning av deltagarens förutsättningar, orientering inför arbete och arbetsprövning. Många deltagare har en funktionsnedsättning.

Möjlighet till deltidsstudier under längre tid vid sidan om deltagande i JUG

Regeringen har beslutat att utöka möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att deltidsstudera vid sidan av sitt deltagande i programmet. Möjligheten till deltidsstudier vid sidan av programdeltagandet förlängs från sex till tolv månader.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har varit arbetslösa under lång tid. En stor andel av deltagarna saknar idag en slutförd gymnasieutbildning. Detta försvårar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden där slutförd gymnasieutbildning ofta är ett krav för jobb.

Pressmeddelande: Utökade möjligheter för långtidsarbetslösa att studera