Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

Sluta skjut, en brottsförebyggande satsning mot dödligt våld i kriminella miljöer

Publicerad

Sluta skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat.

Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) digitala presseminarium om projektet Sluta skjut
Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) digitala presseminarium om projektet Sluta skjut. Ninni Andersson Regeringskansliet

Den 17 februari 2021 höll Brottsförebyggande rådet (Brå) ett seminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut i Malmö. Utvärderingen, som genomförts av Malmö universitet, visade att det totala antalet skjutningar i de kartlagda grupperingarna hade minskat med 32 procent. Att skjutningarna har gått ner kan vara ett resultat av Sluta skjut, men det är svårt att med säkerhet koppla minskningen till strategin.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson var en av deltagarna på seminariet.

–Sluta skjut är ett konkret arbetssätt som ställer konkreta ulitmatum på ett språk som de kriminella förstår. För att lyckas i brottsbekämpningen måste vi både bygga ut traditionella metoder men också tänka nytt och se på andra länder som har motsvarande problem. Riktade åtgärder mot den lilla gruppen grovt kriminella ger stora resultat, säger Morgan Johansson.

På seminariet deltog även bland andra David Kennedy, en av utvecklarna av strategin som Sluta skjut bygger på och gav ett internationellt perspektiv. Strategin som Kennedy har utvecklat bygger på så kallad fokuserad avskräckning efter en amerikansk strategi, Group Violence Intervention (GVI). En central utgångspunkt är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser. Budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Det finns vetenskapligt stöd för att fokuserad avskräckning fungerar för att reducera det grövsta våldet i samhället.

I september 2016 besökte Sr Morgan Johansson, tjänstemän från Justitiedepartementet och representanter från Brå NNSC i New York och träffade där David Kennedy och fick information om GVI. Ur det väcktes tanken att metoden skulle kunna överföras till svenska förhållanden.

Brå inhämtade strategin till Sverige och initierade tillsammans med Polismyndigheten en försöksverksamhet i Malmö mellan 2018 och 2020.

I november 2020 publicerades processutvärderingen av Sluta skjut i Malmö. Den visade att det går att implementera den amerikanska GVI-strategin i en svensk kontext. Utifrån ett internationellt kunskapsläge och erfarenheter från implementeringen i Malmö gjordes bedömningen att strategin är värd att prova i fler städer i Sverige som är drabbade av grov våldsbrottslighet.

Arbetsmetoden är komplex och kräver ett nära samarbete mellan polis, kommun, Kriminalvården och Brå. Mot bakgrund av den utbredda problematiken med dödligt våld i kriminella miljöer är det nu angeläget att se över möjligheterna att sprida Sluta skjut till fler kommuner som är intresserade av att tillsammans med övriga berörda aktörer prova strategin. Sluta skjut kommer också fortsätta att användas i Malmö.

Bakgrund

I mitten av 1990-talet genomfördes GVI för första gången som "Operation Ceasefire" i Boston, ledd av kriminologen och professorn David Kennedy. GVI har utvecklats av National Network for Safe Communities (NNSC) som är ett forskningscenter vid John Jay College i New York, USA. Strategin utvecklades som ett svar på det grova våld med framförallt dödsskjutningar som förekom i amerikanska städer under 1990-talet. Utvärderingar har visat på att metoden verkade ha en tydlig effekt på skjutningar och mord. Sedan dess har strategin använts i ett flertal amerikanska städer med positivt resultat. I Boston minskade antalet mord bland unga män med drygt 60 procent och antalet dödliga skjutningar har minskat med 35–60 procent i de städer där GVI implementerats.