Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Finskt ordförandeskap i Nordefco 2021

Publicerad Uppdaterad

Vid årsskiftet tog Finland över ordförandeklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Bland de finska prioriteringarna hör frågor som att stärka och utveckla nordiskt samarbete i fred, kris och konflikt, samt fortsatt arbete med att genomföra Nordefcos Vision 2025.

Grafik: Finlands försvarsministerium

Den pågående coronapandemin visar betydelsen av att kunna konsultera de övriga nordiska länderna i samband med olika typer av kriser. De nordiska försvarsministrarna nyttjade under 2020 vid flera tillfällen den mekanism för kriskonsultationer och informationsutbyte, som upprättats föregående år, bland annat för att utbyta information rörande konsekvenser inom försvarsområdet av covid-19.

Frågor om samhällets krishanteringsförmåga, bland annat om militär försörjningstrygghet, och de militära aspekterna inom totalförsvar har också aktualiserats av den pandemin. Under 2021 förstärks dialogen på dessa områden mellan Nordefco och det så kallade Hagasamarbetet. Hagasamarbetet är ett nordiskt samarbete på den civila sidan, inom beredskapsfrågor som initierades 2009.

– Ett nära nordiskt försvarssamarbete ökar vår militära förmåga och stärker möjligheterna att agera tillsammans under fredstid eller under en kris i vårt närområde. Nordefco är en viktig plattform för säkerhets- och försvarspolitisk dialog mellan våra länder och har utvecklats till ett verkningsfullt verktyg, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Fyra finska prioriteringar

Under det finska ordförandeskapet 2021 kommer ytterligare steg att tas i samarbetet. Fyra prioriteringar dominerar arbetet under året:

1. Fortsatt implementering av Nordefcos Vision 2025

Visionen handlar bland annat om att utveckla samarbetsförmågan under fredstid, kris och konflikt. Konkret under 2021 blir att ta vidare ett testprojekt inom militär rörlighet och undersöka möjligheter till samarbete också under kris och konflikt. Scenariobaserade diskussioner och övningar kommer också att hållas för att identifiera hur och var samarbete kan stärkas.

2. Utvecklat samarbete kring militära aspekter av samhällets krishanteringsförmåga och totalförsvar

Exempelvis förstärkt dialog mellan militära och civila strukturerna (Nordefco och Hagasamarbetet).

3. Utvecklat informationsutbyte kopplat till europeiska instrument

Dialog och informationsutbyte mellan de nordiska länderna kring den nya Europeiska försvarsfonden som nyligen upprättats.

4. Fortsatt samarbete kring långsiktig projekthantering och förmågeutveckling

Under åren 2019–2020 har man på militär nivå genomfört en testomgång för att utveckla ett koncept för långsiktig projekthantering. Syftet med konceptet är att förbättra den nordiska militära förmågeutvecklingen genom informationsutbyte och samordning mellan samarbetsområdena.

I Nordefco samarbetar de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan länderna (förutom Island) och ordförandelandet ansvarar för att leda och utveckla samarbetet enligt målen i Nordefcos långsiktiga styrdokument, Vision 2025. Senast Sverige var ordförande var 2019.

Under 2021 genomförs flera möten på minister-, statssekreterar- och tjänstemannanivå. På militär nivå pågår ett flertal projekt för att förbättra nordiskt samarbete och stärka militär förmåga. Ett ministermöte kommer att hållas den 29–30 juni i Helsingfors.