Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Välfärdens medarbetare i fokus på Välfärdskommissionens fjärde möte

Publicerad

Välfärdskommissionen har i dag kommit överens om sex nya åtgärdsförslag som ska förbättra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön i välfärden. Det innebär att Välfärdskommissionen nu har presenterat sammanlagt sexton förslag.

Bild från ett mötesrum när finansminster Magdalena Andersson och statsekreterare Emma Lennartsson har ett digitalt möte med Välfärdskommissionen
Välfärdskommissionens fjärde möte hölls den 2 december 2020. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

När befolkningen i Sverige blir allt äldre ökar behovet av bland annat vård- och omsorgspersonal i välfärden. Utvecklingen sammanfaller också med att många med välfärdsyrken går i pension. Dagens möte i Välfärdskommissionen handlade om nya initiativ för att kunna säkra en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personalen som jobbar i vård, skola och omsorg.

- Jag har själv arbetat i äldreomsorgen och vet att det är oerhört givande. Men för att göra arbetslivet mer hållbart och få fler män och kvinnor att vilja och orka jobba i välfärden måste arbetsmiljön förbättras, säger finansminister Magdalena Andersson.

Välfärdskommissionen konstaterar att det kommer behövas insatser på flera områden för att kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare i välfärden.

- Jag hoppas att Välfärdskommissionens initiativ gör att fler utbildas för arbeten i välfärden och får fler att stanna kvar. Gapet mellan krav och resurser som påverkar arbetsmiljön och hälsan bland välfärdens medarbetare måste minska. Nu behöver alla parter med ansvar för arbetsmiljöarbetet samverka och engagera sig för en förändring, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Breddad satsning på yrkessvenska i välfärden

Välfärdskommissionen föreslår att regeringen ska se över om det finns behov av att utvidga satsningen på yrkessvenska i äldreomsorgen så att fler yrkesgrupper i välfärden ska få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. Till exempel medarbetare i förskolan, assistansen och vården. Bakgrunden är att många personer som arbetar inom välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska, även efter avslutad sfi.

Nya arbetssätt ska avlasta medarbetarna i välfärden

Ett annat förslag som diskuterades och som kommissionen enades om att gå vidare med är en satsning på nya arbetssätt för att frigöra mer tid för personalen i välfärden. Till exempel genom att anställa personer från andra yrkeskategorier som kan avlasta personalen med administrativa uppgifter. Detta är något som flera kommuner och regioner har gjort under pandemin och som visat sig fungera bra i flera fall. Välfärdskommissionen föreslår att regeringen bör pröva behovet av att ge en eller flera myndigheter i uppdrag att stödja, förstärka och sprida befintliga initiativ för att uppmuntra och underlätta för fler välfärdsutförare att hitta nya arbetssätt.

Praktikplatser bör prioriteras i Kunskapslyftet

Ett tredje förslag som Välfärdskommissionen presenterar i dag handlar om att prioritera välfärdsyrken i den utbyggnad av högskolan och yrkeshögskolan som regeringen har avsatt pengar för att genomföra genom Kunskapslyftet. Välfärdskommissionen lyfter särskilt fram behovet av fler praktikplatser i utbyggnaden eftersom bristen på praktikplatser riskerar att skapa flaskhalsar. Kommissionens förslag är att det ska inrättas en ny process där stat, kommuner, regioner och skolorna ska hitta gemensamma prioriteringar för hur ytterligare utbildningsplatser ska kunna erbjudas för att kunna möta behovet av välfärdspersonal i framtiden.

De tre andra förslagen som Välfärdskommissionen kommit överens om handlar om åtgärder för att bredda rekryteringsbasen till välfärden, införa ett nationellt system för validering av kunskap samt åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

I och med förslagen har välfärdskommissionens presenterat sammanlagt sexton förslag i år. Flera av dessa har regeringen fattat beslut om.  

Medverkade på mötet gjorde: Finansminister Magdalena Andersson, civilminister Lena Micko, socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, utbildningsminister Anna Ekström, högre utbildning- och forskningsminister Matilda Ernkrans, Veronica Magnusson (TCO), Heidi Stensmyren (SACO), Tobias Baudin (LO), Anders Henriksson (SKR) Detta var Välfärdskommissionens fjärde möte i år. Kommissionens nästa möte äger rum i februari 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.