Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Näringsdepartementets områden i forsknings- och innovationspropositionen

Publicerad

Den 17 december presenterade regeringen sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen för forskningspolitiken under de kommande åren. I den här artikeln presenteras ett urval av viktiga satsningar inom Näringsdepartementets områden.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder, men det behövs fortsatta investeringar för att bibehålla och utveckla konkurrenskraften. Innovation effektiviserar och transformerar ekonomiska, miljömässiga och sociala system och driver på samhällsutveckling. Regeringen anser att det nationella innovationssystemet behöver stärkas såväl i glesa som i täta miljöer.

Innovationssystemet behöver utvecklas för att förbättra samhällets omställningsförmåga, möta samhällsutmaningar och bidra till att stärka det globalt konkurrensutsatta näringslivet.

I regeringens forsknings- och innovationsproposition finns en rad satsningar som direkt förstärker och utvecklar innovationssystemet inom flera av de områden som Näringsdepartementet ansvarar för.

Nästa generations strategiska innovationsprogram 2.0

Regeringens ambition är att nästa generations strategiska innovationsprogram 2.0 i större omfattning adresserar områden med bred samhällsrelevans utifrån Agenda 2030 för att få till stånd systemförändringar. Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts särskilda medel för satsningar kopplade till strategiska innovationsprogram.

Test och demonstrationsmiljöer

Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i takt med alltmer komplexa samhällsutmaningar. Vinnova tillförs medel för vidareutveckling och investeringar i test och demo samt för att stimulera nyetableringar av detta. De ökade medlen ska även användas för att stimulera en bredare användning av och tillgång till testbäddsmiljöer i hela landet samt i EU och internationellt.  Det kan även gälla komplexa problem där teknikutveckling, etik, lagar och regler behöver hanteras i en samtida process.

Regeringen gör även en satsning på forskningsinstituten i Sverige genom att anslaget till RISE (Research Institutes of Sweden AB) ökar under kommande fyra år.

Det svenska deltagandet i europeiska partnerskapsprogram ska öka

Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som ska genomföras under perioden 2021–2027. Programmet kommer att få stor betydelse för forskare och näringslivet i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssystemet. Offentlig medfinansiering är en förutsättning för att deltagande av nationella aktörer ska vara möjligt i vissa av dessa partnerskapsprogram. Här ser regeringen ett stort värde av att svenskt näringsliv och forskare har möjlighet att delta och stärka sin globala konkurrenskraft. Särskilda medel tilldelas via Vinnova i syfte att kunna finansiera svenskt deltagande i europeiska partnerskapsprogram som inte uppenbart sammanfaller med de nationella satsningarna. Det behövs ett starkare europeiskt samarbete och regeringen avser att presentera en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa i början av 2021.

Regeringens strategiska samverkansprogram

För att främja samverkansprogrammens sektorsövergripande arbete förstärks Vinnovas anslag för satsningar inom samverkansprogrammen.

Artikel: Satsningar på samverkansprogrammen i forsknings- och innovationspropositionen

Forskningsinfrastruktur av särskild vikt för industrin

För att öka svenska företags förmåga att nyttja och utveckla svenska och internationella forskningsanläggningar tillförs Vinnova ytterligare resurser. De ökade medlen ska även bidra till finansiering av särskilt intressant forskningsinfrastruktur för näringslivet som användare och leverantör.

Sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering

Insatsen (sänkta trösklar) syftar till att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskningsbaserad kunskap, bland annat rörande immaterialrättsliga tillgångar, och föra nya innovationer ut till marknaden, genom att utveckla stödet till företag, organisationer, forskare och uppfinnare. Vinnova tillförs medel på detta område.

Programmet fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)

Programmet fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan och med oförändrad ambitionsnivå. Därutöver har regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att programmet förstärks under två år genom en särskild satsning riktad mot stöd till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för arbetsmaskiner.

NFP Hållbart samhällsbyggande, landsbygd och regional utveckling

Många delar av landet kännetecknas av glesare miljöer och mer kunskap behövs om hur dessa miljöer kan ges möjlighet att bidra till hållbar utveckling och jobb i hela landet. En förstärkning av det nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande inom landsbygdsutveckling och regional utveckling möjliggör en sådan samlad forskningsbaserad kunskapsutveckling.

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel förstärks  

För att öka den långsiktiga konkurrenskraften och kunna leverera hållbart producerad, hälsosam och god mat behövs det mer behovsdriven och tillämpad forskning. Genom metod- och teknikutveckling och digitalisering kan produktiviteten höjas, många arbetsmiljörisker elimineras och miljöpåverkan minskas och klimatnytta uppnås.

Ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart livsmedelssystem bidrar till att uppfylla målen i strategin En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104).

Informationssida: En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Ett hållbart livsmedelssystem skapar motståndskraft mot klimatförändringar, främjar klimatanpassning och säkerställer trygg och säker dricksvattenförsörjning. Utvecklingen av morgondagens livsmedel spelar en avgörande roll för det svenska livsmedelssystemets långsiktigt hållbara konkurrenskraft. Därför behöver också kunskapen om marknaden, t.ex. vad gäller konsumtionstrender, nutrition och hälsa, öka. Den ökade efterfrågan på växtbaserade livsmedel är en sådan trend. Inom ramen för Formas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts särskilda medel för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Hållbar utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin

Regeringen anser att det behövs en forskningssatsning som kan bidra till att den cirkulära och biobaserade ekonomin utvecklas i de gröna och blå näringarna, dvs. från jord, skog och vatten.

Forskning och innovation behövs för att säkra en klimatanpassad och konkurrenskraftig primärproduktion inklusive en god och säkerställd tillgång till hållbart producerad biomassa från skogen, i linje med strategin för det nationella skogsprogrammet. Förutom skogsråvara finns även potential för utveckling av biobaserade värdekedjor från jordbruk, hav och vatten, samt restströmmar från industrier och samhällen.

Med nya medel förstärks även satsningarna på forskning och innovation inom nya biobaserade material inklusive teknologi som medför lönsamhet i tillvaratagande av restströmmar. Formas får en anslagsökning för forskning och utveckling för en satsning på hållbar tillväxt och utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin.

Tabell: Satsningar och fördelning av medel inom Näringsdepartementets områden i Forsknings- och innovationspropositionen (miljoner kronor)

 
Område 2021 2022 2023 2024
Vinnova 545 492 409 614
Varav:
Samverkansprogram – alla 37 29 18 18
Digitalisering 76 70 65 65
Life science 170 136 90 90
Kompetensförsörjning 19 18 14 14
Strategiska innovationsprogram 2.0 40 38 37 37
Test- och demonstrationsmiljöer 113 112 111 111
Sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering 38 38 23 23
Europeiska partnerskapsprogram 24 23 23 23
Forskningsinfrastruktur för industrin 28 28 28 28
Datadriven ekonomi och AI 0 0 0 205
Formas (inom Näringsdepartementets satsningar i utgiftsområde 23. För övriga satsingar inom utgiftsområde 20 hänvisas till forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet.) 117 135 160 160
Varav till nedan områden:
Hållbar utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin 30 40 40 40
NFP Hållbart samhällsbyggande, landsbygd och regional utveckling 12 10 10 10
NFP Livsmedel 75 85 110 110
RISE AB 95 88 75 75
Varav:
Digitalisering 20 19 15 15
Klimat 7 6 5 5
Samhällets omställning 68 63 55 55

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.