Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättstatsdialog, utvidgning och långtidsbudget på EU-möte

Publicerad

Dialog om rättsstatens principer i fem EU-länder och utvidgningen är två av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren ska ta upp med sina kollegor när de möts på ett videomöte 17 november. EU-ministrarna ska också förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet och få en återrapport om förhandlingarna med Europaparlamentet om långtidsbudgeten.

Pressbild på Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från den 30 september i år. I rapporten har kommissionen fokuserat på fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

De länder som EU-ministrarna ska granska på mötet är de fem första i alfabetisk ordning på landets språk: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark och Estland.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport visar att det finns utmaningar som kräver uppmärksamhet i samtliga EU-länder.

Utvidgningen av EU – Nordmakedonien och Albanien

På mötet kommer ordförandeskapet att informera EU-ministrarna om förhandlingsramverken för EU-anslutningsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien. Allmänna rådet beslutade om att inleda anslutningsförhandlingar med de två länderna 25 mars i år. Ramarna för förhandlingarna utgår från den nya metoden för utvidgningsprocessen som allmänna rådet antagit. Tanken med den nya metoden är att processen ska bli mer förutsägbar och trovärdig och större vikt ska läggas på objektiva kriterier. Förhandlingarna ska också vara tydligare villkorade och det ska finnas möjlighet att bromsa och avbryta förhandlingarna. Samtidigt ska betydande reformframsteg kunna belönas.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket för EU. EU:s långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. Efter denna överenskommelse vidtog förhandlingar med Europaparlamentet.

Efter förhandlingar har nu rådet och Europaparlamentet förhandlat fram en överenskommelse som ska antas av rådet respektive parlamentet. Överenskommelsen innebär att några program får vissa tillskott på medel samt att man har enats om en vägkarta för när kommissionen ska föreslå nya egna medel. Överenskommelsen innebär även vissa förtydliganden i styrningsfrågor samt stärkta skrivningar om klimat, biodiversitet och jämställdhet. I paketet ingår även en uppgörelse om konditionalitet kopplad till rättsstatens principer.

På mötet kommer EU-ministrarna att få en genomgång av detaljerna i uppgörelsen för att få ett principgodkännande av hela paketet. Det formella beslutet fattas genom ett skriftligt förfarande.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 10–11 december

EU-ministrarna ska också förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 10–11 december. På agendan finns i nuläget coronasamordning, klimatförändringar, handel och säkerhetsfrågor samt EU:s relationer med Afrika och södra grannskapet.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens arbetsprogram 2021

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera sitt förslag på lagstiftningsprogram för 2021. EU-ministrarna kommer att diskutera förslaget och diskussionen blir sedan underlag till en gemensam förklaring om vilka frågor som ska vara prioriterade i EU-arbetet nästa år från ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen.

Europeiska terminen 2021

Som sista punkt ska det tyska ordförandeskapet tillsammans med det inkommande portugisiska presentera en färdplan för den europeiska terminen 2021. Den europeiska terminen är ett ramverk för ekonomisk-politisk samordning för att öka samstämmigheten i rapporteringen och granskningen av vad EU-länderna gör inom tillväxt- och sysselsättningsstrategierna och stabilitets- och tillväxtpakten. Under 2021 kommer terminen se något annorlunda ut med hänsyn till covid-19-utbrottet och EU:s återhämtningspaket.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om EU-ministrarnas videomöte 17 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.