Artikel från Finansdepartementet

Omställningsstöd mars 2020 till september 2021

Publicerad · Uppdaterad

Samlad information: Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin.

Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt*. Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Omställningsstödet har förlängts och omfattar olika perioder. Stödet räknas som ett statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. Därför har regeringen behövt ansöka om och få stödet godkänt hos EU-kommissionen innan det kan börja betalas ut. På den här sidan beskrivs vilka krav som ställs för olika perioder och var i processen som stöden befinner sig.

Lag om omställningsstöd

* Kravet på F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Perioden mars-april 2020

Stödet kunde ges till företag som har haft minst 30 procent lägre omsättning i mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för mars-april gavs med maximalt 150 miljoner kronor per företag. Ansökan är nu stängd.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget.

Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd 

Perioden maj 2020

Stödet kan ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioden juni-juli 2020

Stödet för juni-juli kan ges till företag som har haft minst 50 procent lägre omsättning i juni och juli 2020 jämfört med juni och juli 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för juni och juli ges med maximalt 8 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioderna augusti-oktober, november-december 2020 och januari-februari 2021

Förlängningen av omställningsstödet för månaderna augusti 2020 till februari 2021 delas upp i tre perioder där augusti, september och oktober utgör en period, november och december en period samt januari och februari en period.

Under perioden augusti-oktober 2020 kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med månaderna augusti-oktober 2019. För perioderna november-december 2020 samt januari-februari 2021 ska tappet ha varit mer än 30 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer kunna använda stödet.

Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare.

Omställningsstöd augusti-februari för små företag*

Aug-okt Nov-dec Jan-feb
Minsta omsättningstapp 40 % 30 % 30 %
Subventionsgrad 75 % 90 % 90%

Omställningsstöd augusti-februari för större företag

Aug-okt Nov-dec Jan-feb
Minsta omsättningstapp 40 % 30 % 30 %
Subventionsgrad 70 %  70 % 70 %

*Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.

Företag kan få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor för perioderna under augusti 2020 till september 2021. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s.k. bestyrkandesintyg).

Den 12 februari 2021 godkändes förlängningen av EU-kommissionen. Den 18 februari beslutade regeringen om en förordning så att de nya reglerna träder i kraft den 25 februari.

Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Perioderna mars och april 2021

Mars och april utgör varsin stödperiod. Stödet kommer kunna ges till företag som haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Den så kallade subventionsgraden är 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till september 2021.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Den 25 mars fattade regeringen beslut om en förordning så att stödet träder i kraft och ansökningarna kan öppna 6 april respektive 3 maj. 

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Perioderna maj och juni 2021

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader. Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021.

Stödet måste godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Perioderna juli, augusti och september 2021

Regeringen har föreslagit en förlängning av det ordinarie omställningsstödet med månaderna juli, augusti och september. Kravet på omsättningstapp föreslås vara 30 procent precis som föregående stödperioder. Stöd ges som en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader beroende på hur stort omsättningstappet har varit. Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021.

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Regeringen har även ansökt om och fått godkänt från EU-kommissionen att införa ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. Det förstärkta stödet har ett tak på 150 miljoner och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det nya större stödet får endast tillämpas på företag som drabbats av specifika förbud.

Regeringen har fattat beslutat om en förordning så att det förstärkta stödet träder i kraft 15 mars 2021. Stödet blir sökbart direkt vid ikraftträdandet.

Regeringen har också presenterat förslag om att förlänga det förstärkta omställningsstödet till och med september 2021, alltså med totalt ytterligare 14 månader. Under förlängningen följer kravet på omsättningstapp det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige. Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag