Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministermöten i tre format

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 5 november i tre försvarsministermöten via videokonferens. Mötena genomfördes i nordisk och nordisk-baltisk krets samt inom ramen för Norra gruppen.

Vid det nordiska mötet låg fokus på pågående samarbeten inom Nordefco på såväl militär som policynivå, även säkerhets- och försvarsrelaterade frågor rörande Arktis diskuterades. Försvarsministrarna från de nordiska och baltiska länderna diskuterade möjliga försvarssamarbeten, bland annat inom ramen för internationella insatser. Försvarsministrarna i Norra gruppen diskuterade bland annat kritisk infrastruktur, cyberhot, säkerhetsläget i närområdet och utvecklingen i Belarus. Värd för mötena var den danska försvarsministern Trine Bramsen.

Under det danska Nordefco ordförandeskapet 2020 har den fortsatta implementeringen av den gemensamma Nordefco-visionen 2025 varit i fokus. Trots den situation som covid-19 inneburit under året har flera möten på tjänstemannanivå och ministernivå kunnat genomföras genom video- och telefonmöten.

Vid Nordefcos ministermöte den 5 november stod den säkerhetspolitiska situationen i Arktis på agendan. Ministrarna diskuterade också cybersäkerhet, samarbete i fred, kris och konflikt och framhöll särskilt den kriskonsultationsmekanism som etablerades 2019 och som använts vid flera tillfällen under året. Kriskonsultationsmekanismen används för att konsultera och informera varandra i krissituationer och har under året exempelvis använts för att diskutera konsekvenser av covid-19.

Finland kommer under 2021 att överta ordförandeskapet för Nordefco.

Försvarsministrarna från de nordiska och baltiska länderna diskuterade vid mötet den 5 november nordiskt-baltiskt samarbete inom säkerhet och försvar samt samarbete i samband med internationella insatser.

Möte i Norra gruppen

Länderna i Norra gruppen, som förutom de nordiska och baltiska staterna också inkluderar Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland, möts ett par gånger per år för att diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor som påverkar länderna i norra Europa.

Under videomötet den 5 november var utvecklingen i Belarus och hur denna påverkar grannländerna och den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen i fokus.

På agendan stod också ekonomisk och teknologisk säkerhet, som exempelvis utbyggnaden av 5G-nät, cyberattacker och utvecklingen av artificiell intelligens i datasystem, liksom avancerat industrispionage och utländska direktinvesteringar i säkerhetskänsliga näringar i medlemsländerna.

Estland innehar ordförandeskapet i Norra gruppen första halvåret 2021 följt av Finland andra halvåret 2021.

Om Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Om Norra gruppen

Norra gruppen initierades av Storbritannien 2010 och omfattar de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Norra gruppen möts vanligtvis på försvarsministernivå och på Defence Policy Director-nivå två gånger per år samt på vice försvarschefsnivå en gång per år.