Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Näringsdepartementets delar i budgetpropositionen för 2021

Publicerad

Här kan du läsa om satsningarna som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Näringspolitik

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare
Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys
Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar
Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter
Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning
Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal
Återstart av besöksnäringen
Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller
Förstärkta resurser för korttidsarbete
Kompetensinsatser vid korttidsarbete
Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om högst 1 400 miljoner kronor till Green Cargo
Fortsatt stöd till entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

Satsningar på hållbar besöksnäring och landsbygdsföretagande
Fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram under övergångsperioden
Förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete
Förstärkning av SLU:s forskningsinfrastruktur
Förstärkt forskning för att svara mot nationella och globala samhällsutmaningar
Naturnära jobb i hela landet
Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet
Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer
Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka
Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län
Förlängt biogasstöd
Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet
Förenklingsfokus i skogssektorn
Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador
Förstärkning av pågående arbete med vildsvin
15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center
Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan
Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

Näringspolitik

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.

Pressmeddelande: Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys

Oberoende effektutvärderingar av insatser till företagande och innovation är nödvändiga för att granska insatsernas effektivitet och bidrar därigenom till lärandet. För att Tillväxtanalys ska kunna stärka upp sitt arbete med effektutvärderingar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att myndigheten tillförs 2 miljoner kronor 2021, 3 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023.

Pressmeddelande: Stärkta resurser för effektutvärderingar hos Tillväxtanalys

Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar

Industriella samarbetsprojekt är ett effektivt sätt att genom europeisk industripolitik stärka industriella ekosystem. Svenskt deltagande i industriella samarbetsprojekt stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och främjar en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en satsning om 200 miljoner kronor 2021, och beräknar att 200 miljoner kronor 2022 och 70 miljoner kronor 2023–2027 behöver tillföras för ändamålet.

Pressmeddelande: Sverige deltar i industriella samarbetsprojekt för att möta globala utmaningar

Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter

Coronapandemin understryker behovet av att utveckling och testning av medicintekniska innovationer fortsatt sker i Sverige. En viktig förutsättning för detta är tillgång till nationella organ för certifiering av medicintekniska produkter. I höständringsbudgeten föreslår regeringen därför en förstärkning av anslaget till RISE med 15 miljoner kronor under 2020 som ska möjliggöra för bolaget att även fortsättningsvis vara verksamt som anmält organ enligt EU:s regelverk.

Pressmeddelande: Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter

Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

I budgetpropositionen för 2021 anslår regeringen 150 miljoner kronor 2021 för att medfinansiera EU:s satsning på klimatomställning genom Fonden för en rättvis omställning (JTF) för programperioden 2021–2027.

Pressmeddelande: Regeringen satsar medel för medfinansiering av Fonden för en rättvis omställning

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på ytterligare 80 miljoner kronor för upprustningen av det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverket Göta kanal. Utöver detta fördubblas också det årliga underhållsanslaget och blir totalt 40 miljoner kronor per år.

Pressmeddelande: Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal

Återstart av besöksnäringen

Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling stärker den svenska konkurrenskraften och skapar förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför satsningar på 120 miljoner kronor under 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela Sverige.

Pressmeddelande: Återstart av besöksnäringen

Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

Sekundär utvinning av metaller är ett växande alternativ till primär brytning. För att åstadkomma sekundär utvinning på ett strukturerat och tillförlitligt sätt behöver bland annat kartläggning, statistik och spårbarhet utvecklas. För att främja övergången till en cirkulär ekonomi ökar nu regeringen möjligheterna till återvinning och sekundär utvinning av metaller. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en satsning på 25 miljoner kronor 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU). I satsningen föreslås också Naturvårdsverket få ta del av medlen för att bidra till arbetet.

Pressmeddelande: Insatser för att öka möjlighet till återvinning av metaller

Förstärkta resurser för korttidsarbete

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat.

Pressmeddelande: Förstärkta resurser för korttidsarbete

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kompetensinsatser. Syftet är att stärka arbetsgivares och arbetstagares möjligheter att använda tiden som frigörs under korttidsarbetet till att synliggöra eller höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Pressmeddelande: Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om högst 1 400 miljoner kronor till Green Cargo

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 1 400 miljoner kronor till Green Cargo AB. Med kapitaltillskottet ges Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om högst 1 400 miljoner kronor till Green Cargo

Fortsatt stöd till entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning

Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt är beroende av att fler vågar starta och utveckla företag. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 18 miljoner kronor avsätts under 2021, för att fortsatt stödja entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas 18 miljoner tillföras ändamålet årligen.

Pressmeddelande: Fortsatt stöd till entreprenörskap inom skolväsendet och högre utbildning

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

Satsningar på hållbar besöksnäring och landsbygdsföretagande

En förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. För att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet och på ett utvecklat företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner.

Pressmeddelande: Satsningar på hållbar besöksnäring och landsbygdsföretagande

Fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram under övergångsperioden

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram. Tillskottet är 3050 miljoner kronor 2021 och 3198 miljoner kronor 2022. Tillsammans med tidigare aviserade satsningar innebär detta ett landsbygdsprogram om sammanlagt cirka 5,2 miljarder kronor per år under övergångsperioden 2021–2022 innan EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft 2023.

Pressmeddelande: Fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram under övergångsperioden

Förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att anslaget Främjande av rennäringen höjs med 15 miljoner kronor 2021. Fr.o.m. 2022 beräknas ökningen vara 12 miljoner kronor årligen.

Pressmeddelande: Förstärkt finansiering av Sametingets främjandearbete

Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 30 miljoner kronor avsätts årligen för att genomföra havs-och fiskeriprogrammet under perioden 2021–2027.

Pressmeddelande: Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

Förstärkning av SLU:s forskningsinfrastruktur

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att forskningsinfrastruktur inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), förstärks med 70 miljoner kronor 2021.

Pressmeddelande: Förstärkning av SLU:s forskningsinfrastruktur

Förstärkt forskning för att svara mot nationella och globala samhällsutmaningar

Regeringen vill stärka forskning och innovation för att kunna svara mot nationella och globala samhällsutmaningar. Forskningsrådet Formas har en central roll i förverkligandet av forsknings- och innovationspolitiken. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför att Formas forskningsanslag inom utgiftsområde 23 höjs med 117 miljoner 2021, med 135 miljoner kronor 2022 och med 160 miljoner kronor från och med 2023.

Pressmeddelande: Förstärkt forskning för att svara mot nationella och globala samhällsutmaningar

Naturnära jobb i hela landet

För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten kopplad till covid-19-utbrottet hos personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Pressmeddelande: Naturnära jobb i hela landet

Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden.

Pressmeddelande: Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser.

Pressmeddelande: Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser.

Pressmeddelande: Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

I Dalarna är en halv miljon hektar produktiv skogsmark kraftigt ägosplittrad. För att öka takten i omarronderingen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkning på 10 miljoner kr för 2021 och därefter 20 miljoner kr årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden.

Pressmeddelande: Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

Förlängt biogasstöd

Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021.

Pressmeddelande: Förlängt biogasstöd

Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 5 miljoner kronor per år från 2021.

Pressmeddelande: Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m.

Pressmeddelande: Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Förenklingsfokus i skogssektorn

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet.

Pressmeddelande: Förenklingsfokus i skogssektorn

Förstärkning av pågående arbete med vildsvin

Vildsvinsstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Det är angeläget att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin.

Pressmeddelande: Förstärkning av pågående arbete med vildsvin

15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023.

Pressmeddelande: 15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center

Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en satsning på 8 miljoner kronor 2021 och därefter 11 miljoner kronor årligen. Satsningen går till att inrätta en funktion hos Konkurrensverket som ska säkerställa tillsynen av otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Pressmeddelande: Konkurrensverket utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år för genomförandet av ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka.

Pressmeddelande: Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

Innovation

Fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks med stöd till arbetsmaskiner

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) förstärks med 50 miljoner kronor 2021. Stödet ska gå till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet.

Pressmeddelande: Fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks med stöd till arbetsmaskiner

Tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier

För att accelerera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär bioekonomi med låga utsläpp av växthusgaser krävs tillgång till test- och demonstrationsmiljöer som påskyndar kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av RISE med 200 miljoner kronor 2021 för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige.

Pressmeddelande: Tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier

Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och återstart av svensk ekonomi

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som presenteras under hösten 2020, föreslås att anslagen för forskning och innovation ökas med 3,4 miljarder kronor 2021. Regeringen beräknar att nivåhöjningen av dessa anslag blir 3,2 miljarder kronor 2022, 3,3 miljarder kronor 2023 och 3,7 miljarder kronor 2024.

Pressmeddelande: Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och återstart av svensk ekonomi

Regional utveckling

Förlängning av satsning på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

En förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Regeringen föreslår därför en förlängning av satsningen på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner samt att ytterligare 70 miljoner kronor tillförs uppdraget under 2021.

Pressmeddelande: Förlängning av satsning på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.