Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringens arbete om utbildning till jobb

Publicerad

Den 2 september höll Matilda Ernkrans, Anna Ekström och Eva Nordmark en pressbriefing där de berättade om vad regeringen gjort i frågor som gäller utbildning för jobb i spåren av coronakrisen.

Utbildning kommer bli avgörande för att ta oss ur krisen

Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för arbetsmarknaden. En viktig utmaning för arbetsmarknadspolitiken i detta läge är att i så stor utsträckning som möjligt undvika varaktigt ökande långtidsarbetslöshet. Vi behöver också se till att kompetensförsörjningen fungerar. Redan innan coronakrisen fanns en långvarig utmaning med en otillräcklig matchning på arbetsmarknaden.

När ekonomin startar om kommer arbetsgivare behöva rätt kompetens. Då kommer också människors möjligheter att söka sig till de nya jobben vara beroende av att man har de kunskaper och kompetenser som efterfrågas.

– Utbildning kommer vara en avgörande nyckel för att klara de utmaningar vi står inför, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Kunskapslyftets utbyggnad 

Genom kunskapslyftet har regeringen totalt tillsatt över 100 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt folkhögskolan. Satsningarna är särskilt riktade mot de som har varslats eller på annat sätt drabbats av den osäkra arbetsmarknaden.

Rätt utbildning för rätt person

Regeringen har, inom ramen för kunskapslyftet, gjort satsningar på flera olika typer av utbildning. Det gäller bland annat yrkesinriktad vuxenutbildning, där regeringen har ökat antalet platser och förstärkt jobbfokuset inom utbildningarna.

– När läget på arbetsmarknaden är sämre är det väl värt att investera i utbildning. Redan innan pandemin hade Sverige stora kompetensbrister och det är centralt att vi nu utbildar till bristyrken för att Sverige ska stå starkare efter krisen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har också ökat antalet platser på yrkeshögskolan. Inom yrkeshögskolan finns bland annat utbildningar som leder till framtidsjobb som solcellsmontör och vindkrafttekniker.

Folkhögskolan är en viktig utbildningsform eftersom den når deltagare som andra skolformer inte når. Folkhögskolan ger personer en annan eller andra chans att komma vidare till arbete eller fortsatta studier. 

En stor andel av de utbildningsplatser som har tillkommit efter regeringens satsningar under våren 2020 är inom vård- och omsorgsutbildningar.

12 000 fler utbildningsplatser på högskolan

I år har regeringen byggt ut högskolan med över 12 000 fler utbildningsplatser för att möta att rekordmånga söker sig till högskolan. Antalet sökande till höstterminen har ökat med 13 procent, det högsta antalet sökande hittills.

Sverige har fortfarande brist på bland annat lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Det ökade intresset att studera i coronapandemins spår leder också till att fler vill studera utbildningar som leder till dessa yrken. Utbildningarna mot bristyrken byggs därför ut ytterligare. Samtidigt sker också satsningar riktade för de som behöver ställa om, bland annat genom korta kurser för yrkesverksamma och en satsning på livslångt lärande.

Redan innan pandemin uppgick kunskapslyftet inom högskolan till resurser motsvarande 25 000 utbildningsplatser fram till 2021. Kunskapslyftet är fortsatt en central del i regeringens utbildningspolitik och har redan i år förstärkts bland annat med ytterligare 12 000 nya utbildningsplatser på högskolenivå.

– Kunskapslyftet är nödvändigt både i det korta och längre perspektivet. Och det behövs i hela landet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.