Artikel från Finansdepartementet

EU:s kapitalmarknadsunion och ekonomisk återhämtning på ministermöte

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts via video 10 juli inom ramen för Ekofinrådet. De ska då diskutera EU:s kapitalmarknadsunion inför att ett förslag till handlingsplan väntas senare i år. Tyskland som är ordförande andra halvåret 2020 ska presentera sitt program för arbetet i Ekofin.

Max Elger, statssekreterare i samband med ett tidigare möte i Bryssel
Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på mötet i Ekofinrådet 10 juli. Mötet är det första mellan EU-ländernas ekonomi- och finansministrar med Tyskland som ordförande. Arbetet med EU:s kapitalmarknadsunion är ett av mötets frågor. Foto: Sveriges EU-representation

Ordförandeskapets motto: ”Tillsammans för Europas återhämtning”

Det tyska ordförandeskapet ska presentera sina prioriteringar på Ekofinområdet för det kommande halvåret. Mottot ”tillsammans för Europas återhämtning” fokuserar på att möta de sociala och ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset.

En hållbar och inkluderande tillväxtstrategi, en stärkt inre marknad, övergången till en hållbar ekonomi på grundval av den gröna given och den digitala omvandlingen är Tysklands övergripande prioriteringar liksom vikten av att slutföra förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027.

På finansmarknadsområdet vill Tyskland fortsätta arbetet med kapitalmarknadsunionen och bankunionen samt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom finanspolitiken ligger fokus på återhämtning men också på långsiktighet som säkrar ekonomisk stabilitet, motståndskraft och tillväxt. Arbetet med medlemsstaternas offentliga finanser syftar också till att skapa utrymme i krissituationer.

EU:s kapitalmarknadsunion

Sedan 2015 finns en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion för EU. Senare i år väntas ett förslag till en ny handlingsplan.

Ministrarnas ska diskutera en slutrapport från det så kallade högnivåforumet för kapitalmarkandsunionen som innehåller rekommendationer för det fortsatta arbetet med att stärka integrationen på den europeiska kapitalmarknaden.

Högnivåforumet tillsattes hösten 2019 och i december antog ministerrådet slutsatser om det fortsatta arbetet. En delrapport presenterades i februari om utmaningar för kapitalmarknadsunionen. I den nu aktuella slutrapporten ingår återhämtningen efter covid-19-utbrottet och vikten av EU:s gröna giv och digitaliseringen.

Regeringen välkomnar rapporten och ser fram emot ett förslag till ny handlingsplan. Här vill regeringen se att hållbarhet och digitalisering uppmärksammas.

Ekonomisk återhämtning

Finansministrarna ska få en genomgång av det ekonomiska läget och om det fortsatta arbetet med överenskomna åtgärder för att möta utmaningarna som coronaviruset orsakat. Hit hör EU-instrumentet SURE som är ett tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet och Europeiska investeringsbankens garantifond för små och medelstora företag. EU-kommissionen kommer presentera sin ekonomiska sommarprognos.

Förslaget till ett europeiskt återhämtningsinstrument till värdet av 750 miljarder euro som förstärker EU:s långtidsbudget förhandlas i första hand i EU:s ministerråd för allmänna frågor och Europeiska rådet. Europeiska rådet, det vill säga EU-ländernas stats- och regeringschefer, möts 17 juli för att diskutera långtidsbudgeten.

Inför G20-mötet 18-19 juli

Ministrarna ska få information om dagordningen och EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet senare i juli.

Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för Ekofinrådet 10 juli

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.