Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Funktionshinderdelegation med fokus på coronaviruset

Publicerad

Hur påverkar coronaviruset funktionshinderpolitiken? Det var den övergripande frågan när regeringen välkomnade Funktionshinderdelegationen i början av juni.

  • Foto: Regeringskansliet/Linda Söderberg

  • Foto: Regeringskansliet/Linda Söderberg

  • Foto: Regeringskansliet/Linda Söderberg

  • Foto: Regeringskansliet/Linda Söderberg

Tisdag 2 juni höll socialminister Lena Hallengren och infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital träff med Funktionshinderdelegationen. Funktionshindersdelegationen är sedan 2001 regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Under mötet diskuterades många frågor kopplat till pågående coronapandemin, bland annat om uppskjutna behandlingar och habiliteringsersättning.

-Vi förstår att det finns en stor oro kring coronavirusets effekter, samtidigt har regeringen gjort historiskt stora tillskott för att säkerställa kvaliteten i vård om omsorg. Kommunerna och regionerna bär ett stort ansvar och vi bistår dem självklart på alla sätt vi kan från nationellt håll. Vi vet att många kommer att behöva vårdens resurser för rehabilitering och uppskjutna behandlingar i höst och därför är det viktigt att fortsätta följa och hålla sig informerad om rådande restriktioner under sommaren så att vården kan fortsätta med coronahanteringen, säger Lena Hallengren.

Infrastruktur för alla samhällsgrupper

Infrastrukturminister Tomas Eneroth höll en presentation av aktuella tillgänglighetsfrågor i transportsystemet och inom infrastrukturpolitiken. Transportsektorn ska minska sina klimatavtryck med 70 % till 2030 och bli mer hållbart, både ur miljöperspektiv och ur sociala perspektiv. Även han berörde coronavirusets påverkan, bland annat satsningar och statsbidrag som öronmärkts för huvudmän att göra kollektivtrafiken säkrare, minska smittorisk vid exempelvis färdtjänst och taxiresor.

-Vi har hittills fokuserat på att upprätthålla trafiken under coronapandemin och när resandet kan ta fart igen så ska vi dra nytta av det vi lärt oss under den här perioden. Vi jobbar strategiskt med att skapa en hållbar infrastruktur, dels för att klara miljömålen, dels för att få en infrastruktur för alla samhällsgrupper. Där är tillgänglighet och mobilitet för alla en viktig del och vi tittar bland annat på hur vi kan utöka ledsagningstjänster och tillgänglighetsanpassa tågstationer och busshållplatser, säger Tomas Eneroth.

Åtgärder inom funktionshinderpolitiken

Socialdepartementet höll redan den 19 maj ett extra möte med Funktionshinderdelegationen med anledning av coronaviruset. Där uppkom ett flertal frågor om exempelvis skyddsutrustning till personliga assistenter, påverkan på daglig verksamhet, behov av rehabilitering och uppskjutna behandlingar.

Regeringen har vidtagit ett flertal coronarelaterade åtgärder med särskild bäring på funktionshinderrörelsen:

  • Sammanlagt 240 miljarder i reformer och satsningar, varav ca 30 miljarder till kommuner och regioner för att säkerställa kvalitet i vård och omsorg.
  • Arbete och åtgärder för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning.
  • Uppdrag till Socialstyrelsen att sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden inkluderat LSS- och assistansverksamhet.
  • Beslut om att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.
  • Smittbärarpenning

Regeringen har också tagit fram ett förslag om förebyggande sjukpenning för riskgrupper. Övriga frågor som berördes inom funktionshinderpolitiken var bland annat:

Rätten till bilstöd

Tillgänglighetsdirektivet

Proposition- ”Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning”

Utredning ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn”

Uppdrag ”Kompetens i LSS-boenden”

För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal

Läs mer om regeringens åtgärder inom hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19.

Proposition Förbättrade möjligheter till bilstöd

Den 12 mars beslutade regeringen om en proposition om förbättrade möjligheter till bilstöd. I propositionen föreslås att bilstöd som huvudregel endast ska kunna lämnas för bilar vars utvändiga höjd inte överstiger 2 050 millimeter. Det innebär att anpassningsbidrag i vissa fall kommer att få lämnas för att anpassa en lägre bil genom att sänka dess golv. Nivån på två av bidragen för inköp av bil höjs; nivån på tilläggs­bidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, och att tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Anpassningsbidrag ska i vissa fall kunna lämnas även för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen och kravet på särskilda skäl för att anpassningsbidrag ska kunna lämnas för ett fordon som är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil ska tillämpas endast första gången ett sådant bidrag beviljas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Tillgänglighetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (s.k. Tillgänglighetsdirektivet) antogs i april 2019. Regeringen har beslutat om kommittédirektiv för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet och Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier har blivit förordnad som särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Proposition- ”Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning”

Den 5 mars beslutade regeringen om en proposition om utökad rätt till personlig assistans. I propositionen föreslås att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans LSS för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. Vidare föreslås att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges ska ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. Detta ska även gälla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning. Det föreslås också att hjälpåtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning när det gäller hjälp med andning, åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges, måltider i form av sondmatning och åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Utredning ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn”

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över olika frågeställningar inom personlig assistans enligt LSS. Regeringen har utsett Fredrik Malmberg till särskild utredare. Fredrik arbetar i dag som GD för SPSM och har tidigare varit Barnombudsman.

Utredaren ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Utredaren ska också analysera och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och även göra en översyn hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av. Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021.

Uppdrag ”Kompetens i LSS-boenden”

Regeringen har gett uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 som innebär att Socialstyrelsen ska göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-boenden och av vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finansierade LSS-boenden. Socialstyrelsen ska också undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara tillräcklig för att brukarna ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i kompetens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. Om kartläggning och analys visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen lämna en beskrivning av lämpliga åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021.