Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat om inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Sedan februari 2021 gäller ett tillfälligt inreseförbud vid inresa från EU/EES-stater och några andra stater. I juni anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis. Det innebär att det råder förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Regeringen har beslutat att förlänga denna reglering till och med den 31 januari 2022.

Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES till Sverige som infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen, gäller sedan mars 2020. Förbudet kompletterades i februari 2021 med ett krav på att visa upp intyg om negativt covid-19-test vid inresa till Sverige. För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. Undantag från inreseförbudet och testkravet görs sedan september 2021 även för personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa särskilt utpekade länder och områden. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 januari 2022.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.

Regeringen beslutade den 25 november att förlänga inreseförbuden för resor till Sverige från länder inom EU/EES till den 31 januari 2022.

Regeringen har också beslutat om ändringar i inreseförbudet från länder utanför EU. Ändringarna innebär att ett generellt inreseförbud återinförs för personer bosatta i Ukraina och Singapore. Fullvaccinerade personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Ukraina och Singapore kommer dock även fortsatt att undantas från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige. Ändringarna innebär vidare att även personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Georgien, Moldavien, Nya Zeeland och Serbien undantas från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige, samt att personer bosatta i Indonesien undantas från inreseförbudet förutsatt att de kan visa upp ett negativt covid-19-test eller är undantagna från testkravet. Ändringarna träder i kraft den 30 november 2021. Se under rubriken ”Vad gäller vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland (det vill säga övriga länder)?” 
Pressmeddelande: Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES och förlängt inreseförbud från länder inom EU/EES

 

Vad gäller vid inresa från Danmark, Finland, Island och Norge?

Sedan den 31 maj 2021 gäller inga inreserestriktioner vid inresa från Danmark, Finland, Island och Norge till Sverige.

Det tidigare inreseförbudet har upphört. Utländska medborgare som reser till Sverige från Danmark, Finland, Island och Norge behöver alltså inte heller visa upp något covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg.

Vad gäller vid inresa från Storbritannien?

Sedan den 31 mars 2021 gäller samma regler för resor från Storbritannien (formellt Förenade kungariket) som för andra länder utanför EU/EES, s.k. tredje land. Det innebär i praktiken ett fortsatt inreseförbud där enbart personer som omfattas av något undantag och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test får resa in i Sverige från Storbritannien. Dessa regler har förlängts att gälla till och med den 31 januari 2022.

Från och med den 11 oktober 2021 är personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Storbritannien (formellt Förenade kungariket) undantagna från både inreseförbudet och testkravet.
Pressmeddelande: Vaccinerade personer som reser till Sverige från Storbritannien undantas från inreseförbud och testkrav

Från och med den 5 november 2021 är även personer som kan uppvisa vaccinationsintyg som är utfärdade i Guernsey, Isle of Man eller Jersey undantagna från både inreseförbudet och testkravet.
Pressmeddelande: Förlängt inreseförbud för resande till Sverige och undantag för fullvaccinerade resenärer från bland annat USA

För mer information, se under rubriken ”Vad gäller vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land (det vill säga övriga länder)”.

Vad gäller vid inresa från EES-stater utom de nordiska staterna och några andra stater?

Det är ett tillfälligt förbud för utländska medborgare som inte kan visa upp ett covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg vid ankomsten till Sverige mot att resa in i Sverige från en annan EES-stat eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Inte heller utländska medborgare inresande från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas av inreseförbudet sedan den 31 maj 2021. Undantag från inreseförbudet och kravet på intyg görs även för olika kategorier av resenärer.

Se mer om vilka undantag som finns nedan, under rubriken "Kravet på covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg och undantag vid inresa från EES-stater utom de nordiska staterna och några andra stater".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skälet till inreseförbud från dessa länder är att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Inreseförbudet från EU/EES gäller till och med den 31 januari 2022 eller till dess att annat meddelas.

Det är i dagsläget oklart hur länge de olika inreseförbuden kommer att gälla. Regeringen analyserar situationen löpande och kommer noga överväga olika vägar framåt och fatta de beslut som behövs för att på bästa möjliga sätt förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och att fler människor i vårt samhälle insjuknar.

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare som reser in från andra länder än Danmark, Finland, Island och Norge. 

Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbud, och behöver heller inte visa upp något covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg.

För information om hur inresande ska agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, inreseförbudet gäller från och med den 31 maj 2021 inte för inresande från dessa länder. Dessa personer kan alltså resa in i Sverige, och behöver heller inte visa upp något covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg.

För information om hur inresande ska agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kravet på covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg och undantag vid inresa från EES-stater utom de nordiska staterna och några andra stater

Det innebär att en utländsk medborgare som reser från dessa länder vid inresa till Sverige måste kunna visa upp ett vaccinationsintyg, ett testintyg eller ett intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg, eller ett motsvarande intyg, vid ankomst. Testintyget måste visa på ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar* före ankomsten. Kravet på intyg gäller med vissa undantag. Se mer om vilka undantag som finns nedan.

Svenska medborgare och utländska medborgare inresande från Danmark, Finland, Island eller Norge omfattas inte av kravet på intyg. 

För information om vilka krav ett vaccinationsintyg eller ett motsvarande intyg ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

* Arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat, kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige. För information om vilka krav ett sådant intyg ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

Från dessa länder får utländska medborgare resa in om de vid ankomst kan visa upp ett vaccinationsintyg, ett testintyg eller ett intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg, eller ett motsvarande intyg. Kravet på intyg gäller med vissa undantag. Svenska medborgare och utländska medborgare inresande från Danmark, Finland, Island eller Norge omfattas inte av kravet på intyg. 

Följande personer undantas från kravet på intyg:

 • Personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat och som kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före ankomsten
 • Personer under 18 år
 • Personer som bor i Sverige
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg omfattar inte barn. Kravet gäller för personer som är över 18 år.

Kravet gäller att vid ankomst kunna visa upp ett vaccinationsintyg, ett testintyg eller ett intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg, eller ett motsvarande intyg. Testintyget måste visa på ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar* före ankomsten.

Det finns en särskild regel för arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat. De får även använda covid-19-test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige. 

För information om vilka krav sådana intyg eller negativa provsvar i övrigt ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter.

För information om hur inresande ska agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Frågor och svar om inresa från EES-stater utom de nordiska staterna och några andra stater

Svenska medborgare som bor utomlands har alltid rätt att resa in i Sverige, och behöver heller inte visa upp covidintyg/covidbevis eller motsvarande intyg. Även utländska medborgare som reser in i Sverige från Danmark, Finland, Island och Norge undantas från inreseförbudet och de behöver inte heller visa upp något intyg.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen hoppas på en tillfällig åtgärd, men just nu är den nödvändig för att förhindra ytterligare smittspridning och förlust av människoliv.

Regeringen är väl medveten om att inreseförbud får negativa konsekvenser på många sätt. Det är därför inga beslut som fattats lättvindigt. I den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att fattas.

Regeringen gör bedömningen att osäkerheten kring smittläget och risken för spridning av nya varianter innebär att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt och stegvis för att minska risken för ett bakslag som kräver nya inskränkningar.

Vad gäller vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland (det vill säga övriga länder)?

Det innebär ett tillfälligt stopp för icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från dessa länder. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet.

Undantag från inreseförbudet görs även för flera kategorier av resenärer. Detta gäller till exempel utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner, som är bosatta i vissa utpekade länder eller som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder.

Se mer om vilka undantag från inreseförbudet som finns under rubriken "Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland".

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i inreseförbudet krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Även från testkravet görs vissa undantag, till exempel för barn, för personer som kan visa upp covidbevis/covidintyg eller vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder, för transportpersonal och vid trängande familjeskäl.

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset. Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Regeringen har därför beslutat att hörsamma uppmaningen och utfärdat ett tillfälligt inreseförbud i linje med kommissionens rekommendationer.

Inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och har förlängts flera gånger. Inreseförbudet gäller till den 31 januari 2022 eller till dess att annat meddelas. Det är i dagsläget oklart hur länge inreseförbudet kommer att gälla.

Nej, inreseförbudet gäller endast utländska medborgare. Svenska medborgare kan alltså resa in i landet trots inreseförbud, och behöver heller inte visa upp negativt covid-19-test eller annat intyg.    

För information om hur inresande ska agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten. 
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredjeland

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från tredjeland. Undantag från inreseförbudet görs dock för flera kategorier av resenärer.

För att en utländsk medborgare ska omfattas av något av undantagen nedan krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Även här finns några undantag, till exempel för personer som kan visa upp covidbevis/covidintyg eller vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder. Se vilka undantag från testkravet som finns nedan under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Inreseförbudet gäller inte för personer som:

 • är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har en sådan nära familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket eller 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna ovan eller till en svensk medborgare, t.ex. make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 21 år
 • är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), dvs. brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • kan visa upp ett intyg om att denne har fått covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, Färöarna, Georgien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Marocko, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Turkiet, Ukraina, USA (formellt Förenta staterna) eller Vatikanstaten, och barn under 18 år som reser tillsammans med en sådan person. (Länderlistan uppdateras kontinuerligt.)
 • är bosatta i Argentina, Australien, Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesien, Jordanien, Kanada, Kuwait, Macao, Namibia, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan eller Uruguay. (Länderlistan ses över kontinuerligt på EU-nivå och har ändrats vid flera tillfällen.)

För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt ange­lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Detta kan till exempel vara fallet för

 • personer med trängande familjeskäl
 • passagerare i transit
 • gränsarbetare
 • personer som reser i syfte att studera
 • personal inom transportsektorn
 • säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring
 • hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar och vid liknande internationella elittävlingar.
 • personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • sjömän
 • personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen, bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl

Uppräkningen ovan över personer som kan anses ha särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner är endast exempel. Det kan alltså finnas även andra kategorier av personer som kan undantas.

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har valt att följa det vi har kommit överens om på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet.

Regeringen följer noga utvecklingen kring coronaviruset och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter och andra länder.

Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land

Det innebär att en utländsk medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet vid inresa till Sverige dessutom måste kunna uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Man måste alltså omfattas av något av undantagen för att få resa in i Sverige, annars får man inte resa in även om man kan visa upp ett negativt covid-19-test eller annat intyg. Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

Testkravet gäller med några undantag, till exempel för personer som kan visa upp covidbevis/covidintyg eller vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder. Se mer om vilka undantag som finns nedan.

Se mer om vilka undantag från inreseförbudet som finns under rubriken ”Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land” ovan.

För information om vilka krav ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats 
Godkända tester vid inresa i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Från dessa länder får utländska medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet resa in om de dessutom kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten eller om de har undantagits från testkravet. Svenska medborgare omfattas inte av testkravet.

Följande personer undantas från testkravet: 

 • Personer under 18 år
 • Personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige
 • Personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige
 • Medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), dvs. brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Sjömän
 • Personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
 • Personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • Personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg, ett testintyg eller ett intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg vid ankomst. Testintyget måste visa på ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten.
 • Personer som kan visa upp ett intyg om att han eller hon har fått ett covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, Färöarna, Georgien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Marocko, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Turkiet, Ukraina, USA (formellt Förenta staterna) eller Vatikanstaten. (Länderlistan uppdateras kontinuerligt efter beslut på EU-nivå.) 
  För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
  Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det är de tillämpande myndigheterna (framför allt Polismyndigheten) som i varje enskilt fall avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. För information om den praktiska tillämpningen hänvisar regeringen till Polismyndigheten.

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nej, kravet på intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion omfattar inte barn. Kravet på testning gäller för personer som är över 18 år. Personer under 18 år behöver heller inte uppvisa något covidbevis/covidintyg eller annat intyg.

Regeringen beslutade den 25 november att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Georgien, Moldavien, Nya Zeeland, Serbien och Singapore undantas från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige. Ändringen träder i kraft den 30 november 2021.
Pressmeddelande: Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES och förlängt inreseförbud från länder inom EU/EES

Sedan tidigare gäller detta även för personer som reser till Sverige och kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, Färöarna, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Marocko, Monaco, Nordmakedonien, Panama, San Marino, Schweiz, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Turkiet, Ukraina, USA (formellt Förenta staterna) och Vatikanstaten.

Enligt beslut av EU-kommissionen betraktas vaccinationsintyg utfärdade i vissa länder som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg. Ytterligare länder väntar besked från EU-kommissionen inom kort. Avsikten är att fler länder löpande ska läggas till i den svenska regleringen. Detta ska ses som ett steg i ett successivt och ansvarsfullt öppnande av resandet till Sverige för vaccinerade personer från andra länder.

Vaccinerade resenärer från övriga länder utanför EU/EES måste alltså även fortsättningsvis visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar vid inresa till Sverige.

För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående covid-19-infektion, som ska ha utförts max 72 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester accepteras alltså inte.

Det finns inte något formkrav för testresultatet/intyget. Detta innebär att även digitala intyg i normalfallet accepteras. Samtliga uppgifter som gäller för att intyget ska vara giltigt ska dock framgå oavsett vilken form intyget har.

För information om kriterierna för negativa provsvar hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter. 

Vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 enligt EU:s förordning om digitala covidintyg accepteras i stället för testintyg sedan den 20 september 2021.

Detsamma gäller för intyg om att man har fått ett covid-19-vaccin som är utfärdat i Albanien, Andorra, Armenien, Färöarna, Georgien, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Marocko, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbien, Singapore, Storbritannien (formellt Förenade kungariket), Turkiet, Ukraina, USA (formellt Förenta staterna) eller Vatikanstaten.

För information om vilka krav vaccinationsintyg enligt ovan ska uppfylla hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontrollerna sköts av Polismyndigheten och andra tillämpande myndigheter. För information om hur det praktiskt går till vid olika gränsövergångar hänvisar regeringen till dessa myndigheter.

För information om hur inresande ska agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods.

Frågor och svar om inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land

Regeringen har beslutat att samma regler ska gälla vid resa från Storbritannien (formellt Förenade kungariket) till Sverige som vid resa från andra länder utanför EU/EES, s.k. tredje land. Det innebär i praktiken ett fortsatt inreseförbud där enbart personer som omfattas av något undantag och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test får resa in i Sverige från Storbritannien.

Brittiska medborgare eller familjemedlem till en sådan medborgare som har, eller har ansökt om, uppehållsstatus är undantagna från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land.

Från och med den 11 oktober 2021 är även personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Storbritannien (formellt Förenade kungariket) undantagna från både inreseförbudet och testkravet.
Pressmeddelande: Vaccinerade personer som reser till Sverige från Storbritannien undantas från inreseförbud och testkrav 

Från och med den 5 november 2021 är även personer som kan uppvisa vaccinationsintyg som är utfärdade i Guernsey, Isle of Man eller Jersey undantagna från både inreseförbudet och testkravet.
Pressmeddelande: Förlängt inreseförbud för resande till Sverige och undantag för fullvaccinerade resenärer från bland annat USA

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från inreseförbudet från tredjeland. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år.

Personer som har uppehållstillstånd undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Det är dock inte säkert att familjemedlem undantas från detta krav.

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet från tredjeland. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Även från testkravet görs vissa undantag, till exempel för barn, för personer som kan visa upp covidbevis/covidintyg eller vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder, för transportpersonal och vid trängande familjeskäl. 

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

EES-medborgare, medborgare i Schweiz och personer som har viss familjeanknytning till dessa medborgare undantas från inreseförbudet från tredjeland. Detsamma gäller även för medborgare i Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten, liksom för deras familjemedlemmar. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 21 år. I EES ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge.

För att en utländsk medborgare som reser till Sverige ska omfattas av undantagen krävs dessutom att han eller hon vid ankomst till Sverige kan visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten. Även från testkravet görs vissa undantag, till exempel för barn, för personer som kan visa upp covidbevis/covidintyg eller vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder, för transportpersonal och vid trängande familjeskäl.

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater.

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige, till exempel på grund av studier, undantas från inreseförbudet från tredjeland. Därutöver undantas personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder. Undantag kan också göras för personer som har särskilt angelägna behov, till exempel personer som reser i syfte att studera.

Personer som har uppehållstillstånd och personer under 18 år undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion. Om man som student omfattas av något av de övriga undantagen från inreseförbudet kan sådant intyg dock komma att krävas.

Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken "Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land".

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer efter ankomst.
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater.

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Det beror på vilket land de reser från. Det råder ett generellt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige, med vissa undantag. Personer som är bosatta i vissa särskilt utpekade länder är till exempel undantagna från inreseförbudet från tredjeland. Regeringen har även beslutat om ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. 

Läs mer om vad som gäller vid resor från de olika områdena och vilka undantag som finns under respektive fråga.

Rätten till asyl påverkas inte av beslutet. Från inreseförbudet och kravet på negativt covid-19-test undantas personer som har särskilt angelägna behov i Sverige, till exempel personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. I detta undantag ingår bland annat asylsökande och kvotflyktingar. Detta i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

Från inreseförbudet undantas personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.

Sådan personal undantas även från kravet att visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att personer som transporterar gods inte bör omfattas av något inreseförbud.

Har du frågor?

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Hur länge gäller inreseförbuden?

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden vid resor från EU/EES och från övriga länder (tredjeland) till och med den 31 januari 2022.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Pressmeddelanden om inreseförbuden