Artikel från Utrikesdepartementet

Frågor och svar om reseavrådan

Publicerad · Uppdaterad

Vi får många frågor från media och allmänheten om hur det nya coronaviruset påverkar svenskar som reser i utlandet. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Den 14 mars införde UD en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19. Avrådan har förlängts och förändrats vid flera tillfällen.

Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde. Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.


Vad innebär det när UD avråder från resor?

När UD avråder från resor är det alltid en signal om att säkerhetsläget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om. Har du sedan tidigare rest in och befinner dig i ett land eller område som UD avråder ifrån kan du inte förvänta dig konsulär hjälp från UD eller ambassaderna. Den situation vi nu står inför försvårar möjligheten för UD än mer att bistå dig om du valt att resa mot UD:s avrådan.

Om man reser till ett land som UD avråder från resor till gäller i de flesta fall inte försäkringen och svenska ambassader och konsulat kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats. Man bör kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vilka villkor som gäller när UD avråder från resor.

UD:s avrådan är inte ett utreseförbud men ska ses som en stark rekommendation till resenärer om att inte resa.

UD:s reseavrådan riktar sig till alla människor bosatta i Sverige. Den utgår från resenärer utan specifika förutsättningar eller behov. När du reser gäller det att alltid – avrådan eller ej - vara påläst om landet och området du reser till. Har du förutsättningar att genomföra en säker resa utifrån din specifika situation och dina behov? På många platser i världen är förutsättningarna långt ifrån det vi är vana vid i Sverige. Att vara påläst innan kan bespara dig problem på plats. Kunskap och en bra reseförsäkring är en bra början på en förhoppningsvis trevlig resa!

Hur ser avrådan ut i nuläget?

Den 14 mars 2020 införde UD en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. Läs om vilka länder som avrådan hävts från här: Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Varför har ni beslutat att häva avrådan för resor till ett antal länder i Europa?

Geografiskt avstånd har betydelse i detta sammanhang – ju längre resa desto större risker.

Den övergripande situationen för svenska resenärer i världen bortom Europa är mer osäker och oförutsägbar än i vårt närområde. Det är för en svensk resenär svårare att ta sig hem från en annan kontinent om situationen plötsligt förvärras och gränser stängs. 

Vi utgår från EU/EES/Schengenområdet med hänsyn till det nära samarbete som finns inom denna krets av länder, till exempel tillgång till och rätten till sjukvård.

Detta innebär inte att det är riskfritt att resa till dessa länder. De flesta länder har olika krav och rekommendationer, till exempel utegångsförbud, karantän, munskydd och covid-19-testning. Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att genomföra resan på ett säkert sätt.

Varför kvarstår den globala avrådan?

Det osäkra och föränderliga läge som var grunden till att vi införde avrådan från utlandsresor är kvar i stora delar av världen. Många länder har fortfarande stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Osäkerheten är stor, och det är inte möjligt att förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt i hela världen med hänsyn till pandemin och dess konsekvenser.

Situationen är fortsatt snabbt föränderlig. Utvecklingen påverkar också i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige som befinner sig i utlandet.

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?

Icke nödvändiga resor avser främst besöks- och turistresor.

Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

UD kan också uppmana svenskar att lämna ett område. Det sker i situationer då överhängande fara eller mycket allvarliga hot föreligger. Det gör vi till exempel i lägen när det rör sig om en krigssituation.

Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?

Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader. 

Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

När kommer besked om möjligheten att resa i sommar?

UD har succesivt hävt avrådan för en rad länder inom EU, EES och Schengenområdet. För resor till övriga länder utanför EU, EES och Schengen gäller avrådan till 15 april 2021.

UD kan inte på förhand lämna ett definitivt besked när nästa avrådansbeslut kommer – vi följer utvecklingen noga och kommer före den 15 april att kommunicera om avrådan förlängs, förändras eller hävs. UD har som alltid beredskap att vid behov ta nya beslut snabbare än så.

Vad gäller för just landet jag vill resa till/genom?

Sweden Abroad och i appen UD Resklar finns våra ambassaders samlade reseinformation. För information om specifika bestämmelser så som in- och utresebestämmelser eller lokala regler och lagar i samband med covid-19 hänvisar vi till landets egna myndigheter, exempelvis deras ambassad i Stockholm.

Jag bokade en resa innan avrådan kom, kan jag få pengarna tillbaka?

Om UD inför en avrådan efter att du bokat en resa kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Även här är det viktigt att du som resenär pratar med ditt försäkringsbolag. Om du har bokat en paketresa kan det finnas möjlighet till återbetalning. Ta kontakt med sin researrangör för att se vad som gäller.

Hallå konsument hittar du information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Hur fattas ett avrådansbeslut?

Situationen i olika länder övervakas dygnet runt av handläggare på UD:s konsulära enhets beredskapsgrupp. Man för en löpande dialog med Sveriges ambassader och andra relevanta myndigheter.

Det är UD som fattar beslut om en avrådan, men vi tar in information och lyssnar på andra relevanta myndigheter. Vad gäller situationen med spridningen av coronaviruset lyssnar vi till exempel på Folkhälsomyndigheten som kan rekommendera UD att avråda från resor till ett område.

UD kan vid behov fatta beslut om avrådan mycket snabbt, dygnet runt. Om vi bedömer att vi behöver införa en avrådan fattar vi beslut och kommunicerar beslutet på Sweden Abroad direkt. Vi skickar även ut pressmeddelande till svensk media och uppdaterar våra sociala medier – UD Resklar på Twitter och Facebook – samt skickar ut en pushnotis till alla som följer landet i appen UD Resklar.

Beslutet att avråda från icke nödvändiga resor till alla länder är inte direkt baserat på nivå av smittspridning – avrådan på sådan grund fattas i förekommande fall på direkt rekommendation av Folkhälsomyndigheten. På samma sätt är beslutet att häva avrådan för vissa länder inte direkt baserade på nivån av smittspridning. Vårt beslut om avrådan har främst motiverats av de konsekvenser som smittspridningen fått på samhällen och rörelsefrihet.

Vad ska krävas för att ni ska avråda från resor till en viss plats?

En avrådan bygger alltid på en samlad bedömning och lokala förutsättningar är avgörande. Liknande händelser kan få olika konsekvenser beroende på vart de inträffar.

Vad gäller spridningen av coronaviruset tittar vi främst på vilka effekter smittspridningen har på samhället i stort och förmågan att hantera situationen: Fungerar sjukvården? Finns möjlighet att resa in och ut ur landet? Med hjälp av Folkhälsomyndigheten tittar vi också på risken för att smittas av viruset.

Hur fungerar transit i de olika länderna?

Avrådan omfattar även icke nödvändiga resor till landet för att transitera (flyg och landvägen). Om du ändå väljer att transitera i ett land som omfattas av beslut om avrådan bör du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som gäller för dig.

En del länder har infört begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Nya beslut kan komma med kort varsel. UD och svenska utlandsmyndighet kan inte påverka det aktuella landets transitregler. UD och svenska utlandsmyndigheter har inte heller ansvar för frågan, och då transitbestämmelser kan förändras med kort varsel, bör resenären söka informationen via lokala myndigheter.

Det är även viktigt att svenskar utomlands noga följer närmaste svenska ambassads reseinformation. Ambassaderna sprider även aktivt information genom pushnotiser i appen UD Resklar.

Vad innebär inreseförbudet till Sverige?

Regeringen beslutade i mars 2020 att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet har efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd förlängts och ändrats vid flera tillfällen. Det gäller för närvarande till och med den 31 mars 2021.

Från och med den 22 december 2020 gäller ett särskilt inreseförbud för Danmark och Storbritannien. Från den 25 januari 2021 gäller det tillfälliga inreseförbudet även Norge.

Svenska Polismyndigheten är ansvarig för tillämpningen av detta beslut och frågor hänvisas i första hand till dem. 

Se information rörande inreseförbudet nedan:

Måste jag vidta några smittskyddsåtgärder när jag reser in i Sverige?

Det är Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för smittskyddsfrågor.

Se mer information om covid-19 nedan:

Om du har ytterligare frågor har UD öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

 

Kontakt

Konsulär jourhavande, Utrikesdepartementet
Vardagar kl.16:30-08:00 samt helger
Telefon 08-405 50 05

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD-podden

Vill du veta mer kan du lyssna på UD-poddens avsnitt #22 om reseavrådan här.