Sverige växlar upp genomförandet av Agenda 2030

Publicerad

I september 2019 konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres att med start 2020 träder världen in i en ny fas i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - ”the Decade of Action and Delivery”. Generalsekreteraren välkomnade de framsteg som gjorts hittills – den extrema fattigdomen minskar, fler vaccineras, barnadödligheten minskar och allt fler människor har tillgång till el. Samtidigt hålls utvecklingen tillbaka av klimatkrisen, konflikter, ökande ojämlikhet och könsbaserat våld.

Ladda ner:

Om tio år ska de globala målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. Under 2020-talet efterfrågas ett ökat engagemang från såväl internationella organisationer, forskning, industri, civilsamhälle, kommuner och regioner.

Under ett SDG-toppmöte i september 2019 antog FN:s generalförsamling en politisk deklaration som Sverige arbetat fram tillsammans med Bahamas. Deklarationen befäster Agenda 2030 och de globala målen som ett relevant ramverk för alla världens länder och lyfter tio primära områden för ökad handlingskraft under de kommande tio åren. Mer än 100 accelererande handlingar annonserades före och under mötet för att göra de återstående åren till ett årtionde av handling och leverans för hållbar utveckling. Sverige lyfte bland annat Demokratisatsningen, en vässad feministisk utrikespolitik, ökad klimatfinansiering och ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsstat senast 2045. Sverige är fortsatt drivande inom flera initiativ och partnerskap för att bidra till genomförandet av Agenda 2030, i synnerhet Global Deal för inkluderande tillväxt och social dialog.

Global Deal främjar en social dialog

Global Deal initierades av statsminister Stefan Löfven hösten 2016 och är ett globalt partnerskap för inkluderande tillväxt och anständiga arbetsvillkor. Totalt samlas cirka 100 regeringar, fack- och arbetsgivarorganisationer, företag och organisationer med fokus på social dialog som ett verktyg att främja anständiga arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Initiativet syftar även till att alla människor skall kunna dra nytta av globaliseringen samt förbättra anställningsvillkor och produktivitet globalt. Global Deal är ett konkret bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och verkar för flera av hållbarhetsmålen, främst till SDG 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och till SDG 10 kring minskad ojämlikhet.

Läs mer om Global Deal

En vässad feministisk utrikespolitik

Efter fem år med en feministisk utrikespolitik som gett goda resultat och fått stort genomslag går Sverige in i nästa fas och vässar sitt engagemang för kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter. Fokusområden kommer att vara främjandet av kvinnors ekonomiska och sociala förhållanden, stärka arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt ytterligare insatser för kvinnor, fred och säkerhet. Regeringen kommer också satsa på en feministisk handelspolitik för att den ekonomiska utvecklingen ska komma både män och kvinnor till del. Sveriges systematiska arbete med jämställdhetsintegrering bidrar inte bara direkt till mål 5 utan även indirekt till alla Agenda 2030:s sjutton globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om feministisk utrikespolitik

Läs mer om feministisk handelspolitik

Fossilfri välfärdsstat

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsstat och uppnå nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. I linje med Agenda 2030 och de globala målen ska utveckling av teknik möjliggöra innovativa lösningar till bättre stadsmiljöer, säkrare energiförsörjning och renare luft. Kommande tio år kommer att omdirigera finansiering av fossilbaserad energiproduktion och istället satsa på resurseffektiv infrastruktur, byggnation av koldioxidneutrala material och förnybar energi. För att ge möjlighet till finansiering av hållbara investeringar och projekt har Sverige tillfrågat Riksgäldskontoret om emittering av gröna obligationer till år 2020. Tidigare har gröna obligationer emitterats av både privata och offentliga enheter, men nu vill man som stat kunna göra liknande vilket kommer att främja ett grönt företagande på nationell nivå.

Läs mer om fossilfri välfärdsstat 2045