Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Stärkt nordisk dialog och informationsutbyte i händelse av kris och konflikt - summering av försvarsministermöten den 19–20 november

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco sammanfattades när de nordiska försvarsministrarna möttes den 19 november i Stockholm.
- Sverige har under 2019 tillsammans med våra nordiska grannar lagt grunden för närmare dialog i händelse av en allvarlig kris eller konflikt i närområdet. Vi har förstärkt förmågan att nå en gemensam bild av säkerhetsläget under kris, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

 • Natos högste militära befälhavare i Europa General Tod D. Wolters och försvarsminister Peter Hultqvistvid sammanträdesbordet.

  Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR) General Tod D. Wolters tackade länderna i Norra gruppen för deras åtaganden för den gemensamma säkerheten.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • De nordiska försvarministrarna vid sammanträdesbordet på Karlbergs slott.

  Nordefcos ministermöte sammanfattade det svenska ordförandeskapet och vad som uppnåtts under året. Målet med mötet har bland annat varit att förbättra förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.

  Försvarsminister Peter Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Islands Arnór Sigurjónsson undertecknar avtal vid sammanträdesbordet på Karlbergs slott.

  Under Nordefco-mötet på Karlberg undertecknade den isländske representanten Arnór Sigurjónsson ALB II-avtalet avseende möjligheten att kunna använda alternativa landningsbaser i ett annat nordiskt land för beväpnade flygplan.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Presskonferens med de nordiska försvarsministrarna.

  Under Nordefco-mötet på Karlberg har de nordiska länderna enats om gemensamma rutiner för konsultationer i händelse av kris eller konflikt.

  Foto: Magnus Lindgren/Regeringskansliet

 • Gruppbild av de nordiska och baltiska försvarsministrarna.

  Från vänster: Arnór Sigurjónsson, Island, Trine Bramsen, Danmark, Jüri Luik, Estland, Peter Hultqvist, Sverige, Frank Bakke-Jensen, Norge, Artis Pabriks, Lettland, Raimundas Karoblis, Litauen samt Antti Kaikkonen, Finland.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Bild från mötet mellan de nordiska och baltiska försvarsministrarna.

  Försvarsministrar från Estland, Lettland och Litauen diskuterade tillsammans med de nordiska ministrarna säkerhetsläget i närområdet, EU-frågor samt hur det nordisk-baltiska samarbetet kan utvecklas.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Försvarsminister peter Hultqvist och SACEUR Tod D. Wolters.

  Nordefco-mötet gästades av Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR), general Tod D. Wolters. Både SACEUR och försvarsminister Hultqvist underströk betydelsen av dialogen i Norra gruppen vid detta och kommande möten.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ministermötet hölls på Karlbergs slott i Stockholm den 19 november och var det största mötesformatet i Nordefcosamarbetet under året. I samband med mötet träffade de nordiska försvarsministrarna även sina kollegor från de baltiska staterna i ett nordiskt-baltiskt möte. Därtill anslöt representanter från Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland för ett möte i det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group) den 20 november.

Vidareutveckling av det nordiska försvarssamarbetet

Nordefcos ministermöte sammanfattade det svenska ordförandeskapet och vad som uppnåtts under året. Målet för det svenska ordförandeskapet har genomgående varit att förbättra förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer. Vid mötet enades försvarsministrarna från de nordiska länderna om en mekanism för kriskonsultationer och informationsutbyte mellan försvarsdepartementen som kan användas i händelse av kris eller konflikt.

Samarbetet har fördjupats på flera andra omården:

Den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise som senast genomfördes i maj - juni 2019 var den största flygövningen i Europa under året och genomfördes som en europeisk så kallad flaggövning.

Flygvapencheferna från Sverige, Norge, Finland och Danmark undertecknade den 9 november 2019 ett avtal om möjligheten att kunna använda alternativa landningsbaser i ett annat nordiskt land för beväpnade flygplan (ALB II). Under Nordefcomötet på Karlberg undertecknade den isländske representanten Arnór Sigurjónsson också ALB II-avtalet, vilket innebär att samtliga nordiska länder nu undertecknat avtalet.

Förmågan att utbyta information om luftläge och radardata har vidareutvecklats.

Sverige har tagit initiativ till att frågor om totalförsvar nu också är ett område för Nordefcosamarbetet.

Ordförandeskapet i Nordefco lämnas över till Danmark vid årsskiftet.
Nordiskt-baltiskt försvarsministermöte

Den 19 november hölls även ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte. Ministrarna från de nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen diskuterade säkerhetsläget i närområdet, EU-frågor samt det nordisk-baltiska samarbetet.

Möte i Norra gruppen om regional säkerhet

Vid ett möte i det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group) – som utöver de nordiska och de baltiska länderna även omfattar Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland – diskuterades säkerhetsläget i Arktis och norra Europa liksom militär rörlighet och strategisk kommunikation kopplat till övningsverksamhet. Därtill genomfördes en scenariobaserad diskussion med utgångspunkt i ett hybridhot.

Natos högste militära befälhavare i Europa gästade mötet

Mötet gästades av Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR), tillika befälhavare för USA:s militära styrkor i Europa, general Tod D. Wolters. General Wolters, försvarsminister Hultqvist och övriga försvarsministrar underströk betydelsen av dialogen i Norra gruppen. Mötesdeltagarna diskuterade även vikten av transparens samt gemensamma övningar och insatser.

General Wolters passade också på att tacka länderna i Norra gruppen för deras åtaganden för den gemensamma säkerheten.

- Vi måste fortsätta att samarbeta för att stärka internationell säkerhet, tack för era åtaganden och ansträngningar, sade general Wolters.

Lettland kommer att axla ordförandeskapet i Norra gruppen första halvåret 2020 följt av Danmark andra halvåret 2020.

Det svenska ordförandeskapets prioriteringar

• Synliggöra nordiskt försvarssamarbete under NORDEFCO: s 10-årsjubileum (2009–2019).
• Fördjupa det nordisk-transatlantiska samarbetet.
• Dela erfarenheter och undersöka möjligheter för samarbete inom totalförsvarsområdet.
• Utveckla Nordefco som en plattform för kriskonsultationer mellan försvarsdepartementen.
• Planera, genomföra och vidareutveckla den gemensamma övningen Arctic Challenge Exercise (ACE) till en återkommande övning på flaggnivå.
• Implementera det överenskomna nordiska samarbetet för utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) och utforska aktuell plattform för bredare samarbete.
• Fortsätta arbetet med tillträdesfrågor inom ramen för Easy Access.
• Ta fram en guide för nordisk upphandling baserat från erfarenheter från det gemensamma upphandlingsprojektet Nordic Combat Uniform.
• Stärka processerna för att identifiera gemensamma förmågeutvecklingsprojekt.
• Diskutera och om möjligt samordna nordiskt samarbete kopplat till EU:s försvarsindustriella utvecklingsprogram EDIDP (European defence industrial development programme) och den europeiska försvarsfonden EDF (European Defence Fund).

Om Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.