Artikel från Miljödepartementet

Slutförvaret för använt kärnbränsle

Publicerad Uppdaterad

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få uppföra och driva anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Miljödepartementet hanterar denna ansökan enligt både miljöbalken och kärntekniklagen.

SKB har sökt tillstånd till att slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet i Forsmark i Östhammars kommun. Den metod som SKB har valt för att ta hand om det använda kärnbränslet kallas KBS-3. Metoden bygger på att tre skyddsbarriärer ska förhindra att strålning från kärnavfallet når geosfären. De tre barriärerna är kopparkapslar, bentonitlera och urberget.

Det planerade sammanhängande systemet för slutförvaring består av två delar. En anläggning för mellanlagring och inkapsling av kärnavfall i kopparkapslar i Oskarshamns kommun och en underjordisk slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun (kärnbränsleförvaret).

Bakgrund

SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Ansökningarna har därför beretts av både av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och av Strålsäkerhetsmyndigheten som den 23 januari 2018 överlämnade ansökningarna med varsitt yttrande till regeringen för avgörande

Miljödepartementet handlägger ansökningarna om slutförvaring av använt kärnbränsle enligt såväl miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) som lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke).

Regeringen gav i juni 2018 SKB möjlighet att komplettera sina ansökningar om tillstånd till ett slutförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. SKB lämnade in kompletteringen i april 2019. Kompletteringen innehåller bland annat underlag om kapselintegritet, dvs. kopparkapselns hållfasthet. SKB:s komplettering har remissbehandlats och SKB har därefter givits möjlighet att yttra sig över de inkomna remissvaren.

I syfte att säkerställa allmänhetens tillgång samlad information om bolagets ansökningar och möjligheten att inkomma med synpunkter kungörs nu den inkomna kompletteringen. Ansökan har tidigare kungjorts av Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhets­myndigheten. Den som vill yttra sig ska göra detta skriftligen senast den 17 juni 2020.