Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter har gett resultat

Publicerad

Regeringen arbetar sedan 2013 med ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Tisdagen den 1 oktober samlades 60 myndighetschefer tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi, för att följa upp arbetet, redovisa resultat och dra lärdomar. Samtidigt berättade regeringen att JiM-programmet ska fortsätta.

 • 60 myndighetschefer samlades tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi den första oktober för att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som är ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

  60 myndighetschefer samlades tillsammans med statsråden Åsa Lindhagen, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi den första oktober för att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som är ett verktyg för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • – Jämställdhetsintegrering av myndigheternas verksamhet är ett viktigt utvecklingsarbete som kräver långsiktighet. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att våra myndigheter ska ge lika förutsättningar för alla oavsett kön, sade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inledningsvis.

  – Jämställdhetsintegrering av myndigheternas verksamhet är ett viktigt utvecklingsarbete som kräver långsiktighet. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att våra myndigheter ska ge lika förutsättningar för alla oavsett kön, sade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inledningsvis.

  Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

 • Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell framhöll hur samverkan myndigheter emellan kan bidra till större samhällseffekt på området mäns våld mot kvinnor.

  Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell framhöll hur samverkan myndigheter emellan kan bidra till större samhällseffekt på området mäns våld mot kvinnor.

  Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

 • Henrik Dider, HR-direktör på Polismyndigheten, menade att JiM hjälper Polisen i arbetet mot att nå målet att rekryteringen av poliser ska spegla samhället av idag vad gäller jämställdhet och mångfald.

  Henrik Dider, HR-direktör på Polismyndigheten, menade att JiM hjälper Polisen i arbetet mot att nå målet att rekryteringen av poliser ska spegla samhället av idag vad gäller jämställdhet och mångfald.

  Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag redogjorde för hur deras stöd till myndigheterna kan utvecklas mot ett ännu mer strukturerat erfarenhetsutbyte.

  Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag redogjorde för hur deras stöd till myndigheterna kan utvecklas mot ett ännu mer strukturerat erfarenhetsutbyte.

  Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

 • JiM-arbetet har lett till att myndigheten fokuserat på att ta fram statistik som belyser könsskillnader, berättade Helen Stoye, biträdande generaldirektör Statistiska Centralbyrån.

  JiM-arbetet har lett till att myndigheten fokuserat på att ta fram statistik som belyser könsskillnader, berättade Helen Stoye, biträdande generaldirektör Statistiska Centralbyrån.

  Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, är en fråga om rättvisa, men även om kvalitet och träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter.

– Jämställdhetsintegrering av myndigheternas verksamhet är ett viktigt utvecklingsarbete som kräver långsiktighet. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att våra myndigheter ska ge lika förutsättningar för alla oavsett kön. Därför känns det oerhört positivt att kunna berätta att utvecklingsprogrammet JiM kommer att fortsätta, sade Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Exempel på vad JiM lett till

Myndighetscheferna berättade vad JiM betytt för kvalitén i myndigheternas kärnverksamhet, för myndighetens målgrupper och för samhället i stort. Här följer några exempel:

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell framhöll hur samverkan myndigheter emellan kan bidra till större samhällseffekt på området mäns våld mot kvinnor. Dödsfallsutredningar 2016–2017 av vuxna som avlidit till följd av brott av en närstående visade att samhällsaktörers arbete för att upptäcka våld i nära relationer är eftersatt. Brottsoffer hade i de flesta fall haft kontakt med flera samhällsaktörer, ofta kort tid före gärningen men frågor om våld ställdes inte, trots att våld i nära relationer kan vara en bidragande och dold orsak till ohälsa, sjukskrivning och arbetslöshet.

Ett resultat av Försäkringskassans JiM-arbete är att myndigheten nu arbetar systematiskt för att upptäcka våld i samband med till exempel sjukskrivning samt informera och hänvisa våldsutsatta till rätt stöd, lagstiftning och skydd. Inom ramen för ett samverkansuppdrag ”förbättrad upptäckt av våld” förs dessa kunskaper vidare till Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Migrationsverket.

Statistik över könsskillnader

Andra exempel som redogjordes för var från Statistiska Centralbyrån, där Helen Stoye, biträdande generaldirektör, berättade att JiM-arbetet lett till att myndigheten fokuserat på att ta fram statistik som belyser könsskillnader och att göra den statistiken lättillgänglig och gratis på myndighetens webbplats. Som medborgare ska du kunna få lättillgänglig information om hur det ser ut med jämställdheten i just din kommun.

Henrik Dider, HR-direktör på Polismyndigheten, menade att JiM hjälper Polisen i arbetet mot att nå målet att ”vara din polis”, det vill säga att rekryteringen av poliser ska spegla samhället av idag vad gäller jämställdhet och mångfald.

Konsumentverkets mål för jämställdhetsarbetet är att kvinnor har lika goda förutsättningar som män att agera som konsumenter. Enligt generaldirektör Cecilia Tisell är marknaden för långsiktigt sparande inte jämställd och en av de mest problematiska marknaderna för konsumenter att agera på, särskilt för kvinnor. Kvinnor upplever marknaden som mer komplex och ägnar betydligt mindre tid åt sitt långsiktiga sparande än vad män gör. Som ett resultat av JiM har Konsumentverket gjort en myndighetsgemensam kraftsamling på detta område och samverkat med en rad aktörer för att hantera problemet.

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör, Lena Ag redogjorde för hur deras stöd till myndigheterna kan utvecklas mot ett ännu mer strukturerat erfarenhetsutbyte samt främja att aktörer från olika sektorer och på olika nivåer samverkar för att lösa större strukturella jämställdhetsproblem som vi har i samhället. Lena Ag lyfte fram könsstereotypa utbildningsval, den könssegregerade arbetsmarknaden, sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnors psykiska ohälsa, som exempel på sådana områden.

Utvärderat JiM

Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat JiM-programmet. Kajsa Holmberg, utredare, menade att JiM varit förhållandevis framgångsrikt men lyfte även fram förbättringsområden. Enligt Kajsa Holmberg har myndigheterna förändrat sitt sätt att arbeta och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper. Migrationsverket har exempelvis börjat tillämpa principen att alla vuxna ska få ett eget bankkort, i stället för att som tidigare endast utfärda bankkort till mannen i familjen. Andra exempel är Skatteverket, som har utvecklat ett mer jämställt bemötande av medborgarna vid myndighetens servicekontor, och Vinnova som har ökat andelen kvinnor som leder Vinnova-finansierade projekt inom området små och medelstora företag.

Att JiM ska fortsätta aviserades i budgetpropositionen 2020. Regeringen avser även se över om ytterligare myndigheter bör omfattas av JiM-uppdraget. De exakta formerna för fortsättningen bereds nu i Regeringskansliet.

Fakta om regeringens jämställdhetspolitiska mål

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet är uppdelat i sex delmål:

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
Delmål 3: Jämställd utbildning
Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Delmål 5: Jämställd hälsa
Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Fakta om JiM

Startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har därefter utökats till att omfatta ca 60 myndigheter. Syftet är att myndigheterna ska stärka sitt arbete med jämställdhetsintegrering för att bidra till att uppnå målet för jämställdhetspolitiken; att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.