EU-sakråd inför ny programperiod

Publicerad

”Vad är det första du tänker på när du hör ordet EU-fonder” ombads deltagare i EU-sakrådet svara på när mötet inleddes den 27 september. Ordmolnet dominerades av ord som möjligheter och utveckling – men även krångligt och byråkrati dök upp i bilden.

Ladda ner:

  • Två män i kostym står och pratar med varandra

    Rasmus Cruce Naeyé och Per Callenberg, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet respektive Näringsdepartementet.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Flera människor står och samtalar i mindre grupperingar.

    Många intressenter deltog i sakrådet, både på scenen och bland åhörarna.

    Foto: Maria Nilsson

Fredagen den 27 september samlades 80 aktörer och åtta departement till ett EU-sakråd för att hitta synergier och samverka inför den nya programperioden 2021-2017. Fonderna som stod i fokus för diskussionen var Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) men även andra EU-fonder togs upp.

Per Callenberg och Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare på Näringsdepartementet respektive Arbetsmarknadsdepartementet var värdar för dagen.

– Vi uppskattar verkligen att så många har kommit hit för att bidra med erfarenheter och medskick inför nästa programperiod, sa statssekreterarna som sedan satt kvar i publiken för att lyssna, kommentera och svara på direkta frågor.

Varför ett EU-sakråd?

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att på ett systematiskt sätt ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd.

Genom att bjuda in relevanta aktörer till dialog i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen breddar och fördjupar regeringen sitt beslutsunderlag. Sakråd kompletterar andra former av samråd och bidrar till en mer strukturerad återkoppling och ökad insyn i arbetet.

Detta EU-sakråd gav regeringen en värdefull inblick i hur olika aktörer upplever, samverkan mellan olika EU-fonder i Sverige. Flera representanter från nationell, regional och lokal nivå deltog i paneldiskussionerna. Många aktörer har också valt att lämna skriftliga synpunkter.

Tjänstemän från flera departement redogjorde för läget inom olika EU-fonder. Du kan ta del av talarnas presentationer på denna sida.