Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Annika Strandhälls ansvar

Publicerad

På socialförsäkringsområdet sker satsningar på ett förbättrat grundskydd för pensionärer, dessutom föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2020 stärkt handläggning på Pensionsmyndigheten för att korta handläggningstiderna för bostadstillägg samt en skyldighet för landsting att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter och en förstärkning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förslagen finns i utgiftsområde 10 och 11 i budgetpropositionen för 2020.

Rehabiliteringskoordinatorer till sjukskrivna patienter

I syfte att stärka stödet till individen genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen föreslår regeringen i budgeten för 2020 att det ska införas en skyldighet i lag för landstingen att erbjuda koor­dineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Koor­dineringsinsatserna ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten för att främja patienternas återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatserna ska bidra till samverkan med externa aktörer som arbetsgivare och Försäkringskassan och andra myndigheter.  Landstingens skyldigheter ska regleras i en sär­skild lag om koordineringsinsatser för sjuk­skrivna patienter. Förslaget innebär att landstingen från och med 2020 kompenseras med 361 miljoner kronor enligt den kommunala finansieringsprincipen för att täcka kostnaderna för de obligatoriska uppgifter som koordineringsinsatserna kommer innebära för landstingen.

Förslaget finns i utgiftsområde 10 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förstärkning av försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Regeringen föreslår att anslaget till Socialstyrelsen ökar med 4 miljoner kronor från och med 2020 för att uppdatera och utveckla det försäk­ringsmedicinska beslutsstödet. Det försäk­ringsmedicinska beslutsstödet ger stöd till såväl läkare som Försäkringskassan i en sjukskrivningssituation.

Förslaget finns i utgiftsområde 10 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förbättrat grundskydd för pensionärer 2020

Regeringen föreslår ett förbättrat grundskydd från 2020 med flera olika förslag för att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Det reformerade grundskyddet innebär att den individuella disponibla inkomsten ökar för ungefär 675 000 personer. Förslagen gynnar främst kvinnor, oftast äldre och ensamstående, som i störst utsträckning tar del av grundskyddets olika delar.

Två centrala förslag i reformpaketet är att höja garantipensionens grundnivå och att höja bostadskostnadstaket i bostadstillägget. Genom dessa förslag förbättras garantipensionen samtidigt som bostadstillägget blir bättre anpassat till dagens hyresnivåer. Reformen är ett viktigt steg för att säkra den ekonomiska tryggheten för äldre när hyrorna stiger och reallönerna ökar.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 per månad kronor för den som är ensamstående. För den som är sammanboende höjs det från 2 800 kronor till 3 500 kronor per månad. Höjningen av taket innebär att bostadstillägget bättre täcker dagens bostadskostnader och kan samtidigt underlätta för äldre att flytta till anpassat boende.

Satsningen på att förstärka grundskyddet beräknas sammantaget kosta cirka 2,2 miljarder kronor.

Pressmeddelande: Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

Förslaget finns i utgiftsområde 11 i budgetpropositionen för 2020.

Regeringens förslag bygger på en sakpolitisk överenskommelse i Pensionsgruppen. I Pensionsgruppen ingår regeringspartierna och M, C, L och KD.

Stärkt handläggning av bostadstillägg på Pensionsmyndigheten

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 stärkt handläggning av bostadstillägg. Regeringen och Pensionsgruppen har höga ambitioner på pensionsområdet. Förändringarna inom pensionssystemet ska genomföras i ett läge där Pensionsmyndigheten redan har betydande utmaningar med långa hand­läggningstider för bostadstillägg och långa svars­tider i kundservice. För att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna i bostadstillägget tillför regeringen medel till myndigheten. Det finns ett viktigt jämställdhetsperspektiv i att säkerställa att handläggningen av bostadstillägg fungerar på ett tillfredställande sätt. Cirka 75 procent av de pensionärer som har bostadstillägg är kvinnor.

Satsningen på att förstärka grundskyddet från 2020 bedöms medföra ett ökat antal bostadstilläggsärenden, anslaget ökas därför med 10 miljoner kronor 2020. För att ytterligare stärka Pensionsmyndighetens arbete med handläggningen av bostadstillägg ökas anslaget med 15 miljoner kronor år 2020. År 2021 ökas anslaget med 10 miljoner kronor.

Förslaget finns i utgiftsområde 11 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Familjeveckan bereds i Regeringskansliet

I syfte att bland annat underlätta för föräldrar som förvärvsarbetar att kombinera arbetsliv och familjeliv, förbättra förutsättningar för föräldrar att förvärvsarbeta, främja minskat deltidsarbete samt att ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter att i vissa utpekade situationer vara lediga tillsammans med barnen, avser regeringen att påbörja införandet av en familjevecka. Den närmare utformningen av familjeveckan bereds för närvarande inom Regerings­­­kansliet och regeringen avser att återkomma i frågan.

Beskrivningen återfinns i utgiftsområde 12 i budgetpropositionen för 2020.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.